Wykończenie dachu szkoły w Djouth (Kamerun)

WYKOŃCZENIE DACHU SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 300 UCZNIÓW

MIEJSCE: DJOUTH, KAMERUN

NR PROJEKTU: 53/2021

Prze­ka­za­li­śmy 35 245,64 zł na wykoń­cze­nie dachu szko­ły w Djo­uth. Do szko­ły obec­nie cho­dzi 300 dzie­ci z Djo­uth oraz miej­sco­wo­ści odda­lo­nych nawet o 40 km. Dzie­ci z tak dale­kich miej­sco­wo­ści miesz­ka­ją gościn­nie u miej­sco­wej lud­no­ści, a w domu bywa­ją kil­ka razy w roku.

To miej­sco­wość poło­żo­na w środ­ku lasu pod­zwrot­ni­ko­we­go w połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści kra­ju. Żyją tu czte­ry gru­py etnicz­ne: Mezi­me, Pig­me­je Baka, Kako i Boli. Lud­ność pig­mej­ska żyje w skraj­nie nie­ko­rzyst­nych warun­kach. Wschod­nia część Kame­ru­nu jest naj­bied­niej­sza: brak tu dróg o twar­dej nawierzch­ni, bra­ku­je dostę­pu do wody i elek­trycz­no­ści. Pań­stwo­we szko­ły czy ośrod­ki zdro­wia są w opła­ka­nym sta­nie. Po pali­wo czy inne pod­sta­wo­we środ­ki trze­ba jechać ponad 120 km do sto­li­cy pro­win­cji Ber­to­ua po czę­sto nie­prze­jezd­nych drogach.

Rów­nież po mate­ria­ły do remon­tu (ele­men­ty kon­struk­cji, deski, gwoź­dzie, bla­chę, ryn­ny, pły­ty sufi­to­we, lakier, cement, pia­sek) trze­ba będzie tam jechać.

Niniej­szy pro­jekt jest uzu­peł­nie­niem uprzed­nie­go zre­ali­zo­wa­ne­go. Wobec nagłe­go wzrost cen mate­ria­łów budo­wal­nych w pan­de­mii COVID-19 trze­ba była zak­tu­ali­zo­wać kosz­to­rys o pra­ce wykoń­cze­nio­we wobec poprzed­nie­go wniosku.

Wykończenie dachu szkoły w Djouth (Kamerun)
Wykończenie dachu szkoły w Djouth (Kamerun)