Budowa dormitorium dla uczniów w Soroti (Uganda)

DORMITORIUM DLA UCZNIÓW
LICZBA PROJEKTU: 40 UCZNIÓW MIEJSCE: UGANDA ROK: 57/2022

Prze­ka­za­li­śmy 62 tysię­cy euro na budo­wę inter­na­tu dla 30–40 chłop­ców, uczęsz­cza­ją­cych do St. Micha­el Senior Senior Secon­da­ry Scho­ol-Wera. Szko­ła zosta­ła otwar­ta w 2002 roku, począt­ko­wo zaję­cia odby­wa­ły się pod drze­wem man­gow­ca. Powsta­ła z cza­sem szko­ła muro­wa­na, któ­ra jed­nak była w cią­gu swo­jej histo­rii nisz­czo­na przez rebe­lian­tów. Aktu­al­nie uczęsz­cza do niej 300 chłop­ców i 350 dziewczynek.

Obec­nie ucznio­wie, któ­rzy miesz­ka­ją za dale­ko od szko­ły, żeby codzien­nie do niej przy­cho­dzić z domu, śpią w budyn­ku szko­ły, na pod­ło­dze, w uwła­cza­ją­cych warunkach.

Dormi­to­rium to będzie par­te­ro­wy budy­nek, przy­kry­ty dachem, zawie­ra­ją­cy czte­ry sypial­nie, dwie łaź­nie. Ten kosz­to­rys obej­mu­je już wyposażenie. 

Budowa dormitorium dla uczniów w Soroti (Uganda)

Nowo otwar­te dormitorium:

Budowa dormitorium dla uczniów w Soroti (Uganda)