Rozbudowa gospodarstwa rolnego przy szkole w Chamuka (Zambia)

STAW RYBNY PRZY SZKOLE

LICZBA PROJEKTU: 3 HEKTARY

MIEJSCE: CHAMUKA, ZAMBIA

NR PROJEKTU: 54/2020

Prze­ka­za­li­śmy 13 900 euro na roz­bu­do­wę gospo­dar­stwa szkol­ne­go przy powsta­ją­cej szko­le dla 500 dziew­cząt w Cha­mu­ka. Pro­jekt skła­da się z trzech części:

 1. Kom­plek­so­we­go nawod­nie­nia upraw rol­nych i ogrod­ni­czych na powierzch­ni 3 ha:
 • zakup i mon­taż sys­te­mu iry­ga­cyj­ne­go dla upraw ogrodniczych
 • ogro­dze­nie upraw rol­nych i ogrod­ni­czych w celu zabez­pie­cze­nia przed zwie­rzy­ną na powierzch­ni 3 ha.
 1. Powięk­sze­nia gospo­dar­stwa rybnego:
 • zało­że­nie dru­gie­go sta­wu o wymia­rach 24/16 m
 • zary­bie­nie — 3000 sztuk mło­dych ryb
 • zakup maszy­ny do przy­go­to­wa­nia paszy
 • ogro­dze­nie stawu
 • przy­go­to­wa­nie i wypo­sa­że­nie pomiesz­cze­nia gospodarczego
 1. Wyko­pa­nia stud­ni głę­bi­no­wej dla potrzeb gospo­dar­stwa rolnego:
 • zakup i mon­taż zbior­ni­ka na wodę
 • zakup i mon­taż pom­py solarowej
 • połą­cze­nie pom­py z sys­te­mem irygacyjnym.

Szkol­ne Gospo­dar­stwo Rol­ne w Cha­mu­ka jest czę­ścią pro­jek­tu budo­wy kom­plek­su szkol­ne­go dla dziew­cząt St. Char­les Lwan­ga Boar­ding Scho­ol ZAMBIA. 500 dziew­cząt będzie mia­ło szan­se się uczyć w szko­le śred­niej. W ramach pro­jek­tu powsta­je tez inter­nat. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki sfi­nan­so­wa­ła do tej pory budy­nek sto­łów­ki oraz dofi­nan­so­wa­ła pro­jekt gospodarczy.

W ramach pro­jek­tu gospo­dar­cze­go doko­na­no wysie­wu kuku­ry­dzy, soi, faso­li. Posa­dzo­no ziem­nia­ki słod­kie, orzesz­ki ziem­ne, cebu­lę, kapu­stę, pomi­do­ry i ogór­ki na powierzch­ni ok 3 ha. W związ­ku z suchym kli­ma­tem i zbyt krót­ką porą desz­czo­wą, zacho­dzi uza­sad­nio­na oba­wa, że plo­ny nie przy­nio­są pożą­da­nych efek­tów z bra­ku koniecz­ne­go nawod­nie­nia. Do tej pory uda­ło się sys­te­mem iry­ga­cyj­nym nawod­nić nie­wiel­ką część ogród­ka warzyw­ne­go i przy­no­si to ocze­ki­wa­ne korzy­ści. Jest więc koniecz­ne wpro­wa­dze­nie takie­go sys­te­mu nawod­nie­nia na całej powierzch­ni upra­wia­nej obec­nie. Dodat­ko­wo zacho­dzi pil­na potrze­ba ogro­dze­nia upraw w celu ochro­ny przed kra­dzie­żą i dewa­sta­cją ze stro­ny zwie­rząt. Wyko­pa­nie i zary­bie­nie dru­gie­go sta­wu i ogro­dze­nie go, zakup mie­szal­ni­ka do paszy, przy­go­to­wa­nie pomiesz­cze­nia gospo­dar­cze­go to kolej­ny etap roz­bu­do­wy gospo­dar­stwa. Wresz­cie wyko­pa­nie stud­ni, zało­że­nie pom­py sola­ro­wej, zbior­ni­ka wody i połą­cze­nie z sys­te­mem nawad­nia­ją­cym to koniecz­ne pra­ce przy powięk­sza­niu gospo­dar­stwa, któ­re ma słu­żyć nie tyl­ko celom szko­le­nio­wym, ale i speł­niać rolę dostar­czy­cie­la żyw­no­ści dla uczen­nic i kadry. Nad­wyż­ki pro­duk­cji będą sprze­da­wa­ne w celach zarob­ko­wych dla potrzeb szkoły.

Hodow­la ryb jest w cało­ści eko­lo­gicz­na. Zwie­rzę­ta kar­mio­ne są wła­sną kuku­ry­dzą, soją i spe­cjal­nie przy­go­to­wy­wa­ną mie­szan­ką zbóż

.Rozbudowa gospodarstwa rolnego przy szkole w Chamuka (Zambia)

Rozbudowa gospodarstwa rolnego przy szkole w Chamuka (Zambia)