Budowa oraz wyposażenie kuchni i stołówki przy szkole w Ampananina (Madagaskar)

KUCHNIA I STOŁÓWKA SZKOLNA

LICZBA PROJEKTU: 150 UCZNIÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 54/2021

Prze­ka­za­li­śmy 30 800 euro na budo­wę oraz wypo­sa­że­nie kuch­ni i sto­łów­ki przy szko­le St. Michel w Ampa­na­ni­na na Mada­ga­ska­rze. Ponad­to pro­jekt obej­mu­je zapew­nie­nie fun­du­szy na rocz­ny pro­gram doży­wia­nia, zakła­da­ją­cy wyda­wa­nie 150 posił­ków dzien­nie oraz opła­ce­nie pen­sji dodat­ko­we­go nauczy­cie­la naucza­nia początkowego.

Mada­ga­skar zaj­mu­je 9. miej­sce wśród naj­bied­niej­szych kra­jów na świe­cie, gdzie ponad 75% popu­la­cji żyje poni­żej gra­ni­cy ubó­stwa za mniej niż $1,8 dzien­nie. Ampa­na­ni­na to mała wio­ska, w któ­rej miesz­ka 677 osób, z cze­go 313 z nich to dzie­ci i mło­dzież. Miesz­kań­cy to cięż­ko pra­cu­ją­cy rol­ni­cy, któ­rych zbio­ry czę­sto nie pozwa­la­ją nawet na utrzy­ma­nie wła­snych rodzin. Wie­lu nie stać na opła­tę obo­wiąz­ko­wej, lecz płat­nej edukacji.

Do lokal­nej szko­ły uczęsz­cza ok. 150 dzie­ci. Posi­łek w szko­łach jest czę­sto jedy­nym, któ­ry jedzą w cią­gu dnia. Ma on klu­czo­we zna­cze­nie nie tyl­ko dla pra­wi­dło­we­go wzro­stu i roz­wo­ju dzie­ci, ale rów­nież dla efek­tyw­ne­go zdo­by­wa­nia wie­dzy. Głod­ne dzie­ci czę­sto nie mogą sku­pić się na lek­cjach i nie przy­swa­ja­ją przed­sta­wia­nych na nich tre­ści. Posi­łek w szko­le zwięk­sza fre­kwen­cję wśród uczniów i przy­cią­ga do szkół coraz więk­szą licz­bę dzie­ci z każ­dym rokiem — szcze­gól­nie w szko­łach na obsza­rach wiej­skich, jak Ampa­na­ni­na. Ponad­to dzie­ci, aby przyjść do szko­ły, czę­sto poko­nu­ją dłu­gą nawet kil­ku kilo­me­tro­wą dro­gę — nie mają więc moż­li­wo­ści powro­tu na obiad do domu w cza­sie krót­kiej prze­rwy mię­dzy zaję­cia­mi. Szkol­na sto­łów­ka ma za zada­nie zapew­nić posi­łek dla wszyst­kich dzie­ci nie­za­leż­nie od sytu­acji finan­so­wej ich rodzin czy odle­gło­ści, w jakiej mieszkają. 

Budowa oraz wyposażenie kuchni i stołówki przy szkole w Ampananina (Madagaskar)

Nowa sto­łów­ka.

Budowa oraz wyposażenie kuchni i stołówki przy szkole w Ampananina (Madagaskar)

Nowa sto­łów­ka.

Budowa oraz wyposażenie kuchni i stołówki przy szkole w Ampananina (Madagaskar)