Przygotowanie terenu pod szpital w Mampikony (Madagaskar)

PRACE PRZY SZPITALU

LICZBA PROJEKTU: 25 000 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 55/2020

Prze­ka­za­li­śmy 25 000 euro na robo­ty ziem­ne pod szpi­tal, któ­ry ma powstać w sąsiedz­twie sfi­nan­so­wa­ne­go przez naszą fun­da­cję Domu Dziec­ka dla chłop­ców. Po zakoń­cze­niu pomia­ro­wych prac geo­de­zyj­nych stwier­dzo­no nie­zbęd­ne pra­ce przy przy­go­to­wa­niu tere­nu. Ma to zwią­zek z tym, że teren jest nie­rów­ny (róż­ni­ce docho­dzą nawet do 15 m). Plan prze­wi­du­je stop­nio­we utwo­rze­nie kil­ku plat­form, na któ­rych będą powsta­ły kolej­ny budyn­ki szpitala.

Szpi­tal jest nie­zbęd­ną inwe­sty­cją dla regio­nu. Dzia­ła­ją­ca już w Mam­pi­ko­ny kli­ni­ka jest nie­wy­star­cza­ją­ca, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o prze­pro­wa­dza­nie zabie­gów operacyjnych.

Przygotowanie terenu pod szpital w Mampikony (Madagaskar)