Podręczniki dla szkoły w Kiabakari (Tanzania)

PODRĘCZNIKI DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 28 KLAS

MIEJSCE: TANZANIA

NR PROJEKTU: 56/2020

Prze­ka­za­li­śmy do Kia­ba­ka­ri w Tan­za­nii 31 200 zł  za zakup pod­ręcz­ni­ków dla tam­tej­szej szko­ły. Do szko­ły i przed­szko­la uczęsz­cza 300 dzie­ci. Pod­ręcz­ni­ki zosta­ły zaku­pio­ne do 28 klas, po 40 na kla­sę. Było to nie­zbęd­ne wsku­tek zmia­ny pro­gra­mu naucza­nia. W ramach tej kwo­ty prze­zna­czy­li­śmy 4000 zł na jed­no­ra­zo­wy posi­łek dla 300 dzie­ci. Wie­le dzie­ci do szko­ły czy przed­szko­la przy­cho­dzi bez śnia­da­nia, a w domu czę­sto jedzą nie­re­gu­lar­nie. Ze wzglę­du na panu­ją­cą bie­dę rodzi­ce nie raz sta­ją przed dyle­ma­tem czy kupić leki dla cho­re­go dziec­ka, czy jedze­nie dla pozo­sta­łych człon­ków rodzi­ny. W szko­le i przed­szko­lu od paru lat dzie­ciom zapew­nia­ny jest przy­naj­mniej jeden posi­łek w cią­gu dnia nauki.

Podręczniki dla szkoły w Kiabakari (Tanzania)

Podręczniki dla szkoły w Kiabakari (Tanzania)

Podręczniki dla szkoły w Kiabakari (Tanzania)

Podręczniki dla szkoły w Kiabakari (Tanzania)

Wrę­cze­nie pod­ręcz­ni­ków, ja i posi­łek dla uczniów, odby­ły się w ramach świę­ta naszej Fun­da­cji, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go dla dzie­ci w Kiabakari.

O nowych pod­ręcz­ni­kach mówią ucznio­wie i nauczyciele: