Budowa studni dla szkoły w Bingongol, Lomie (Kamerun)

STUDNIA DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 20 M GŁĘBOKOŚCI

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 55/2022

Stud­nia w Lomie (Kame­run) już stoi! Obec­nie wieś ma już moż­li­wość korzy­sta­nia z wody pit­nej ze stud­ni. Do tego cza­su ludzie cho­dzi­li pra­wie dwa kilo­me­try do stru­my­ka, nie tyl­ko po wodę do picia, ale rów­nież na pra­nie i kąpiel. Wsie sąsied­nie też będą korzy­stać z tego uję­cia wody, ale tyl­ko do picia. Ucznio­wie Baka też będą dostęp do studni.

Stud­nia ma głę­bo­kość oko­ło 20 metrów, krę­gi z cemen­tu, mur oka­la­ją­cy 4 metry na 4 metry o wyso­ko­ści 1,2 metra oraz zadaszenie.

W regio­nie Abong Mbang zgro­ma­dze­nie ojców bra­ci szkol­nych naucza 700 dzie­ci ludu Pig­me­jów Baka meto­dą ORA, czy­li współ­cze­snej aktyw­nej peda­go­gi­ki. Dziec­ko uczest­ni­czy w niej jako „współ­pra­cow­nik” budo­wa­niu wiedzy.

To naj­uboż­sza lud­ność kra­ju. Pig­me­je miesz­ka­ją w obo­zo­wi­skach w lasach. Żyją w głów­nej mie­rze z tego, co daje natu­ra. Bar­dzo czę­sto są źle trak­to­wa­ni. Za ewen­tu­al­ną pra­cę w polu są opła­ca­ni szcząt­ko­wo lub w ogó­le, pra­cu­jąc jedy­nie za wyży­wie­nie. Spo­łecz­ność Pig­me­jów nie ma prak­tycz­nie żad­nych pie­nię­dzy, co sta­no­wi duży pro­blem, gdy muszą zapła­cić za lecze­nie lub chcą posłać dziec­ko do szkoły. 

Prze­ka­za­li­śmy na ten cel 12 700 zł.

Na zdję­ciach goto­wa stud­nia w Lomie: