Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)

PROJEKT EDUKACYJNY

LICZBA PROJEKTU: 28 WPISÓW BLOGA

MIEJSCE: POLSKA

ROK: 56/2022

W ramach sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej i na rzecz pro­mo­cji wolon­ta­ria­tu w roku 2022 Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­pro­wa­dzi­ła nastę­pu­ją­ce projekty:

 1. udział w festi­wa­lu Afry­ka­me­ra w War­sza­wie (pro­mo­cja dzia­łań Fun­da­cji, udział w jury spo­łecz­nym Festiwalu);
 2. wykła­dy dla stu­den­tów eko­no­mii spo­łecz­nej Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go w Kra­ko­wie nt. nowo­cze­snej pomo­cy Afry­ce (sta­cjo­nar­ne oraz on-line);
 3. udział w kon­fe­ren­cji IV Kon­fe­ren­cja Afry­kań­ska pt. Afry­ka – nie­wy­ko­rzy­sta­ny poten­cjał w Łodzi. Wykład pt. Wyspa para­dok­sów – o wodzie na Mada­ga­ska­rze;
 4. udział w kon­fe­ren­cji Kon­fe­ren­cja Medy­ków, Byd­goszcz – wykład dr Lidii Sto­py­ry nt. misji medycz­nych na Madagaskarze;
 5. wspar­cie orga­ni­za­cji pro­jek­tu Ren­dez-vous z fran­cu­skim, któ­ry obej­mo­wał zbiór­kę pie­nię­dzy na pod­ręcz­ni­ki fran­cu­skie­go dla dzie­ci na Mada­ga­ska­rze, pokaz fil­mo­wy, warsz­ta­ty i wysta­wę w Spo­łecz­nym Liceum STO w Kluczborku;
 6. wykła­dy i warsz­ta­ty afry­kań­skie w szko­le pod­sta­wo­wej w Zago­rzy­cach oraz liceum we Wro­cła­wiu. Prze­bie­ga­ją one w cyklu dwu­go­dzin­nym. Pierw­sza godzi­na to pre­lek­cja o Afry­ce oraz pre­zen­ta­cja pra­cy Fun­da­cji. Dru­ga godzi­na to warsz­ta­ty, mają­ce na celu edu­ka­cję w zakre­sie pro­fe­sjo­nal­nej i nowo­cze­snej pomo­cy Afry­ce. W cza­sie warsz­ta­tów uczniom pre­zen­to­wa­ne są auten­tycz­ne wnio­ski o pomoc, jakie spły­nę­ły do Fun­da­cji. Ucznio­wie, pra­cu­jąc w gru­pach, wcho­dzą w role pra­cow­ni­ków orga­ni­za­cji pomo­co­wej i muszą wybrać jeden wnio­sek do reali­za­cji. Ma to na celu uświa­do­mie­nie mło­dzie­ży koniecz­no­ści wybo­ru naj­waż­niej­szych potrzeb. Doko­na­nie wybo­ru może być czę­sto bar­dzo trud­ne – wszyst­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty są prze­cież waż­ne i nio­są wie­le dobra. Ucznio­wie na koniec warsz­ta­tów otrzy­mu­ją prze­szko­le­nie nt. zaan­ga­żo­wa­nia w wolontariat;
 7. poga­dan­ka nt. Afry­ki w Mię­dzy­na­ro­do­wym Przed­szko­lu Misia Pad­ding­to­na (IB World Scho­ol No 001483) w Warszawie;
 8. warsz­ta­ty dla senio­rów w Sto­wa­rzy­sze­niu Dobrej Nadziei, Kraków;
 9. pre­zen­ta­cja wysta­wy afry­kań­skiej w:
 • Szko­le Pod­sta­wo­wej we Wró­bli­ku Szlacheckimi,
 • Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Orła Bia­łe­go w Kiczycach,
 • Biblio­te­ce w Jele­niej Górze;
 • trzech szko­łach woje­wódz­twa pomorskiego;
 1. publi­ka­cja kil­ku­na­stu arty­ku­łów edu­ka­cyj­nych w pra­sie oraz udział w audy­cjach radio­wych, pro­mu­ją­cych dobro­czyn­ność i wolontariat;
 2. publi­ka­cja 28 wpi­sów na blo­gu kawalekafryki.pl, pro­pa­gu­ją­cych wie­dzę o Afry­ce oraz wie­dzę nt. nowo­cze­snej pomo­cy temu kontynentowi;
 3. Patro­nat nad książ­ką: Xavier Alde­koa, Dzie­ci Nilu. Repor­ter­ska podróż przez Afry­kę, Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, Kra­ków, 2022

 

Na zdję­ciu zaję­cia dla stu­den­tów eko­no­mii spo­łecz­nej Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go w Krakowie:

Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)
Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczynności i wolontariatu (Polska)