2 studnie na fermie w Mahitsy (Madagaskar)

2 STUDNIE W MAHITSY

LICZBA PROJEKTU: 9000 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 57/2020

Prze­ka­za­li­śmy 9 000 euro na budo­wę 2 stud­ni głę­bi­no­wych na Mada­ga­ska­rze. Wspo­mo­gą one wcze­śniej­sze dwie stud­nie, sfi­nan­so­wa­ne przez nas na fer­mie przy tam­tej­szym cen­trum dzie­ci uli­cy. Fer­ma, poza zapew­nie­niem dostaw żyw­no­ści, daje mło­dzie­ży szan­sę na naukę upra­wy i hodow­li zwie­rząt (kury, świ­nie). Aby w peł­ni mogła funk­cjo­no­wać, potrzeb­ne są 4 studnie.

Na fer­mie ucznio­wie mają do wybo­ru dwa pro­fi­le: hodow­la­ny i rolniczy. 

2 studnie na fermie w Mahitsy (Madagaskar)
2 studnie na fermie w Mahitsy (Madagaskar)
2 studnie na fermie w Mahitsy (Madagaskar)