fbpx

Budowa szkoły krawieckiej w Helocie (Togo)

Ze­bra­li­śmy środ­ki po­trzeb­ne na wy­bu­do­wa­nie w afry­kań­skiej wio­sce He­lo­cie (To­go) warsz­ta­tu kra­wiec­kie­go – szko­ły z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Pro­jekt prze­wi­du­je ta­kie luk­su­sy jak bla­cha nie­rdzew­na na da­chu i szy­by w oknach. Aby wy­bu­do­wać szko­łę, trze­ba by­ło ze­brać 66 000 zło­tych. Prze­ka­za­li­śmy po­trzeb­ną kwo­tę po­więk­szo­ną o do­dat­ko­we 4 000 zł na wy­po­sa­że­nie szko­ły.

Har­mo­no­gram pro­jek­tu

  1. 01. 2014 – 30. 04. 2014 – zbie­ra­nie środ­ków przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afry­ki,
  2. 05. 2014 – prze­ka­za­nie 70 000 zło­tych sio­strom słu­żeb­nicz­kom w He­lo­cie,
  3. maj 2014 – za­kup przez sio­stry słu­żeb­nicz­ki ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych: ce­men­tu, drew­na na dach i okna szko­ły w He­lo­cie. Su­sze­nie drew­na w cza­sie po­ry desz­czo­wej,
  4. paź­dzier­nik 2014 – roz­po­czę­cie bu­do­wy szko­ły,
  5. maj – czer­wiec 2015 – pla­no­wa­ne za­koń­cze­nie bu­do­wy.

 

Opis (ar­chi­wum) zre­ali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu

Po­trze­ba środ­ków na wy­bu­do­wa­nie w afry­kań­skiej wio­sce He­lo­cie (To­go) warsz­ta­tu kra­wiec­kie­go – szko­ły z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Pro­jekt prze­wi­du­je ta­kie luk­su­sy jak bla­cha nie­rdzew­na na da­chu i szy­by w oknach. Bra­ku­ją­ca kwo­ta to 66 000 zło­tych.

W He­lo­cie na po­łu­dniu To­go czter­na­sto­let­nie dzie­ci, czę­sto miesz­ka­ją­ce po­za ro­dzin­ną wio­ską, mu­szą już so­bie ra­dzić sa­me. Od nie­wie­le star­szych ocze­ku­je się, że do­ło­żą się do utrzy­ma­nia do­mu, więc wa­ka­cje spę­dza­ją w ościen­nych kra­jach, pra­cu­jąc. Nie­rzad­ko wra­ca­ją nie z pie­niędz­mi, lecz z AIDS. Po­waż­nym pro­ble­mem są przed­wcze­sne cią­że wśród dziew­cząt – kon­se­kwen­cja przy­god­nych re­la­cji. Mło­da mat­ka, bez per­spek­tyw na przy­szłość, czę­sto w ta­kiej sy­tu­acji de­cy­du­je się wyjść za sta­re­go, żo­na­te­go już z kil­ko­ma ko­bie­ta­mi męż­czy­znę.

Jest wyj­ście

Od 24 lat w He­lo­cie pra­cują sio­stry Słu­żeb­ni­ce Du­cha świę­te­go, rów­nież Po­lki. Pro­wa­dzą szpi­tal, przed­szko­le i pro­wi­zo­rycz­ny warsz­tat kra­wiec­ki. Ta skrom­na szko­ła wy­kształ­ci­ła już pra­wie set­kę dziew­cząt, któ­re zda­ły eg­za­min za­wo­do­wy i otrzy­ma­ły dy­plom. Dziew­czę­ta uczą się w niej nie tyl­ko kra­wiec­twa, lecz tak­że czy­ta­nia i li­cze­nia oraz ję­zy­ka fran­cu­skie­go. Fran­cu­ski jest ofi­cjal­nym ję­zy­kiem To­go, a więk­szość dziew­cząt z oko­li­cy po­słu­gu­je się tyl­ko ję­zy­kiem lo­kal­nym. Na za­koń­cze­nie edu­ka­cji każ­da uczen­ni­ca do­sta­ła rów­nież od sióstr – co bar­dzo waż­ne – wła­sną ma­szy­nę do szy­cia, któ­ra bę­dzie źró­dłem utrzy­ma­nia dla dziew­czy­ny i szan­są na nor­mal­ne ży­cie przez wie­le lat.

Za­wód i wła­sna ma­szy­na do szy­cia – ma­rze­nie dziew­cząt w He­lo­cie.

Da­my ra­dę!

Pro­jekt no­we­go warsz­ta­tu prze­wi­du­je bu­do­wę jed­ne­go bu­dyn­ku szkol­ne­go z dwie­ma kla­sa­mi, biu­rem i ma­ga­zy­nem. Sio­stry słu­żeb­nicz­ki chcą, by bu­dy­nek po­kry­ty był bla­chą nie­rdzew­ną (zwy­kła bla­cha szyb­ko rdze­wie­je i dach prze­cie­ka). Su­fit wy­ko­na­ny bę­dzie z płyt, któ­re ma­ją zmniej­szać upał pły­ną­cy od roz­grza­nej słoń­cem bla­chy. Kla­sy bę­dą mia­ły szy­by w oknach. Zo­sta­nie wy­ko­na­na in­sta­la­cja elek­trycz­na, umoż­li­wia­ją­ca pod­łą­cza­nie w ra­zie ko­niecz­no­ści agre­ga­tu prą­do­twór­cze­go.

Pro­jekt szko­ły kra­wiec­kiej w He­lo­cie.

Koszt bu­do­wy — 15 000 000 FCFA = 22 900 Eu­ro

  • wkład wła­sny (pia­sek, 30 cię­ża­ró­wek): 900 000 FCFA = 1 374 eu­ro
  • in­ni spon­so­rzy (na gru­dzień 2013): 3 500 000 FCFA = 5 343 eu­ro
  • kwo­ta bra­ku­ją­ca:  10 600 000 FCFA = 16 183 eu­ro

Del­phi­ne Ad­jo Kos­si (18 lat) skoń­czy­ła już na­ukę za­wo­du, do­brze zda­ła eg­za­min i wró­ci­ła do ro­dzi­ców. Ro­dzi­na po­mo­gła jej ku­pić ma­szy­nę do szy­cia i Del­phi­ne mo­że już pra­co­wać i utrzy­my­wać sie­bie i ro­dzi­nę. Szy­je w do­mu. Jest zdol­ną kraw­co­wą – po­tra­fi szyć ubra­nia za­rów­no dla męż­czyzn, jak i ko­biet oraz dzie­ci. Del­phi­ne chce za­ło­żyć ro­dzi­nę, mieć mę­ża i dzie­ci. Uwa­ża, że na­uka jest bar­dzo po­trzeb­na. Gdy zo­sta­nie mat­ką, bę­dzie dba­ła o edu­ka­cję dzie­ci.

Print Friendly, PDF & Email