Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

HODOWLA DROBIU

LICZBA PROJEKTU: 7042 ZŁ

MIEJSCE: JAUNDE, KAMERUN

NR PROJEKTU: 17/2016

Prze­ka­za­li­śmy 7 041,60 zł do Kame­ru­nu na inwe­sty­cję na potrze­by sie­ro­ciń­ca „Foy­er St. Augu­stin” w Jaun­de w Kame­ru­nie. Pro­jekt obej­mu­je pro­duk­cję dro­biu na rynek lokal­ny oraz wła­sne potrze­by żywie­nio­we sie­ro­ciń­ca. Pro­duk­cja prze­wi­dzia­na jest w cyklu zakła­da­ją­cym zakup 21-dnio­wych kur­cząt i ich sprze­daż do bez­po­śred­niej kon­sump­cji po osią­gnię­ciu wie­ku 56 dni.

Poło­że­nie ośrod­ka na obrze­żach duże­go cen­trum miej­skie­go i przy jed­nej z głów­nych osi komu­ni­ka­cyj­nych oraz nie­do­bór mię­sa dro­bio­we­go na lokal­nym ryn­ku zapew­nia­ją gwa­ran­cję sta­łe­go zby­tu. Z każ­de­go cyklu pro­duk­cji w wymia­rze 500 kur­cza­ków, ośro­dek prze­wi­du­je zacho­wa­nie 20 sztuk kur­cza­ków do kon­sump­cji własnej.

Dochód z dwóch pierw­szych cykli pro­duk­cji zosta­nie prze­zna­czo­ny na utwo­rze­nie fun­du­szu pozwa­la­ją­ce­go na zapew­nie­nie cią­gło­ści pro­duk­cji. Pro­jekt nie wyma­ga inwe­sty­cji w infra­struk­tu­rę. Z tytu­łu pro­wa­dzo­nej uprzed­nio w tym miej­scu dzia­łal­no­ści rol­nej pla­ców­ka dys­po­nu­je budyn­kiem zaaran­żo­wa­nym do tego celu, jak rów­nież wypo­sa­że­niem w poidła i karmidła.

Doce­lo­wy­mi bene­fi­cjen­ta­mi pro­jek­tu jest trzy­dzie­ścio­ro wycho­wan­ków sie­ro­ciń­ca „Foy­er St Augu­stin” na przed­mie­ściach Jaun­de, gmi­na Mehan­dan (Kame­run) w wie­ku od 3 do 23 lat (od przed­szko­la do ostat­nie­go roku studiów).

Dodat­ko­wy­mi korzy­ścia­mi z pro­jek­tu będzie:

  • Zapew­nie­nie wycho­wan­kom moż­li­wo­ści zdo­by­cia pod­sta­wo­we­go doświad­cze­nia w pro­duk­cji dro­biu, słu­żą­ce­go ich stop­nio­wej inte­gra­cji zawodowej;
  • Utrzy­ma­nie dotych­cza­so­we­go miej­sca pra­cy dla jed­ne­go z dwóch obec­nych pra­cow­ni­ków rol­nych placówki;
  • Wzmoc­nie­nie poda­ży mię­sa dro­bio­we­go na ryn­ku lokal­nym w warun­kach nie­do­bo­ru produkcji.

 

Bez­po­śred­nim orga­ni­za­to­rem pro­jek­tu jest sie­ro­ci­niec Foy­er St. Augu­stin, zało­żo­ny w 1991 roku, pro­wa­dzo­ny przez sio­strę Ame­lię Bal­la Men­gon­go, z wykształ­ce­nia pra­cow­ni­ka socjal­ne­go i peda­go­ga z dyplo­mem uni­wer­sy­te­tu Sher­bro­oke w Kana­dzie. Sio­stra Ame­lia jest zało­ży­ciel­ką kato­lic­kie­go zgro­ma­dze­nia „Mara­na­tha w Ser­cu Świa­ta” (fr. Mara­na­tha au Coeur du Mon­de). Dzia­łal­ność sie­ro­ciń­ca od same­go począt­ku zosta­ła zatwier­dzo­na przez kame­ruń­skie mini­ster­stwo ds. spo­łecz­nych. Sie­ro­ci­niec, jako ini­cja­ty­wa pry­wat­na, nie otrzy­mu­je jed­nak żad­nych dota­cji publicz­nych. Pod­sta­wo­we źró­dła finan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści obej­mu­ją środ­ki wła­sne zgro­ma­dze­nia (np. z naj­mu budyn­ku nale­żą­ce­go do zgro­ma­dze­nia w miej­sco­wo­ści Ber­to­ua), róż­ne­go rodza­ju daro­wi­zny i dary w natu­rze oraz, do nie­daw­na, pro­duk­cja ole­ju palmowego.

Aktu­al­na sie­dzi­ba sie­ro­ciń­ca znaj­du­je się na przed­mie­ściach Jaun­de. W pla­ców­ce prze­by­wa aktu­al­nie trzy­dzie­ścio­ro dzie­ci i mło­dzie­ży, od wie­ku wcze­sno­przedsz­kol­ne­go do momen­tu usa­mo­dziel­nie­nia zawo­do­we­go. Więk­szość dzie­ci prze­by­wa­ją­cy w ośrod­ku zosta­ło osie­ro­co­nych w wyni­ku epi­de­mii AIDS, pozba­wio­nych wła­ści­wej opie­ki w wyni­ku cho­ro­by psy­chicz­nej lub upo­śle­dze­nia umy­sło­we­go rodzi­ca lub porzu­co­nych jako niemowlęta.

Sie­ro­ci­niec zapew­nia pod­opiecz­nym opie­kę spra­wo­wa­ną bez­po­śred­nio przez trzy oso­by świec­kie (dwie „mamy” i wycho­waw­cę), zamiesz­ka­łe na tere­nie ośrod­ka oraz moż­li­wość otrzy­ma­nia wykształ­ce­nia odpo­wia­da­ją­ce­go zdol­no­ściom każ­de­go z nich, przez opła­ca­nie edu­ka­cji od przed­szko­la, poprzez szko­łę pod­sta­wo­wą, gim­na­zjum, licea zawo­do­we, przy­ucze­nie do zawo­du (obec­nie dwóch chłop­ców kształ­ci się na mecha­ni­ków samo­cho­do­wych), łącz­nie ze stu­dia­mi wyż­szy­mi (aktu­al­nie jed­na z wycho­wa­nek na medycynie).

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

W tym pomiesz­cze­niu będzie mia­ła miej­sce hodow­la kurcząt.