fbpx

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 7 041,60 zł do Ka­me­ru­nu na in­we­sty­cję na po­trze­by sie­ro­ciń­ca „Foy­er St. Au­gu­stin” w Jaun­de w Ka­me­ru­nie. Pro­jekt obej­mu­je pro­duk­cję dro­biu na ry­nek lo­kal­ny oraz wła­sne po­trze­by ży­wie­nio­we sie­ro­ciń­ca. Pro­duk­cja prze­wi­dzia­na jest w cy­klu za­kła­da­ją­cym za­kup 21-dnio­wych kur­cząt i ich sprze­daż do bez­po­śred­niej kon­sump­cji po osią­gnię­ciu wie­ku 56 dni.

Po­ło­że­nie ośrod­ka na obrze­żach du­że­go cen­trum miej­skie­go i przy jed­nej z głów­nych osi ko­mu­ni­ka­cyj­nych oraz nie­do­bór mię­sa dro­bio­we­go na lo­kal­nym ryn­ku za­pew­nia­ją gwa­ran­cję sta­łe­go zby­tu. Z każ­de­go cy­klu pro­duk­cji w wy­mia­rze 500 kur­cza­ków, ośro­dek prze­wi­du­je za­cho­wa­nie 20 sztuk kur­cza­ków do kon­sump­cji wła­snej.

Do­chód z dwóch pierw­szych cy­kli pro­duk­cji zo­sta­nie prze­zna­czo­ny na utwo­rze­nie fun­du­szu po­zwa­la­ją­ce­go na za­pew­nie­nie cią­gło­ści pro­duk­cji. Pro­jekt nie wy­ma­ga in­we­sty­cji w in­fra­struk­tu­rę. Z ty­tu­łu pro­wa­dzo­nej uprzed­nio w tym miej­scu dzia­łal­no­ści rol­nej pla­ców­ka dys­po­nu­je bu­dyn­kiem za­aran­żo­wa­nym do te­go ce­lu, jak rów­nież wy­po­sa­że­niem w po­idła i kar­mi­dła.

Do­ce­lo­wy­mi be­ne­fi­cjen­ta­mi pro­jek­tu jest trzy­dzie­ścio­ro wy­cho­wan­ków sie­ro­ciń­ca „Foy­er St Au­gu­stin” na przed­mie­ściach Jaun­de, gmi­na Me­han­dan (Ka­me­run) w wie­ku od 3 do 23 lat (od przed­szko­la do ostat­nie­go ro­ku stu­diów).

Do­dat­ko­wy­mi ko­rzy­ścia­mi z pro­jek­tu bę­dzie:

  • Za­pew­nie­nie wy­cho­wan­kom moż­li­wo­ści zdo­by­cia pod­sta­wo­we­go do­świad­cze­nia w pro­duk­cji dro­biu, słu­żą­ce­go ich stop­nio­wej in­te­gra­cji za­wo­do­wej;
  • Utrzy­ma­nie do­tych­cza­so­we­go miej­sca pra­cy dla jed­ne­go z dwóch obec­nych pra­cow­ni­ków rol­nych pla­ców­ki;
  • Wzmoc­nie­nie po­da­ży mię­sa dro­bio­we­go na ryn­ku lo­kal­nym w wa­run­kach nie­do­bo­ru pro­duk­cji.

 

Bez­po­śred­nim or­ga­ni­za­to­rem pro­jek­tu jest sie­ro­ci­niec Foy­er St. Au­gu­stin, za­ło­żo­ny w 1991 ro­ku, pro­wa­dzo­ny przez sio­strę Ame­lię Bal­la Men­gon­go, z wy­kształ­ce­nia pra­cow­ni­ka so­cjal­ne­go i pe­da­go­ga z dy­plo­mem uni­wer­sy­te­tu Sher­bro­oke w Ka­na­dzie. Sio­stra Ame­lia jest za­ło­ży­ciel­ką ka­to­lic­kie­go zgro­ma­dze­nia „Ma­ra­na­tha w Ser­cu Świa­ta” (fr. Ma­ra­na­tha au Co­eur du Mon­de). Dzia­łal­ność sie­ro­ciń­ca od sa­me­go po­cząt­ku zo­sta­ła za­twier­dzo­na przez ka­me­ruń­skie mi­ni­ster­stwo ds. spo­łecz­nych. Sie­ro­ci­niec, ja­ko ini­cja­ty­wa pry­wat­na, nie otrzy­mu­je jed­nak żad­nych do­ta­cji pu­blicz­nych. Pod­sta­wo­we źró­dła fi­nan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści obej­mu­ją środ­ki wła­sne zgro­ma­dze­nia (np. z naj­mu bu­dyn­ku na­le­żą­ce­go do zgro­ma­dze­nia w miej­sco­wo­ści Ber­to­ua), róż­ne­go ro­dza­ju da­ro­wi­zny i da­ry w na­tu­rze oraz, do nie­daw­na, pro­duk­cja ole­ju pal­mo­we­go.

Ak­tu­al­na sie­dzi­ba sie­ro­ciń­ca znaj­du­je się na przed­mie­ściach Jaun­de. W pla­ców­ce prze­by­wa ak­tu­al­nie trzy­dzie­ścio­ro dzie­ci i mło­dzie­ży, od wie­ku wcze­sno­przedsz­kol­ne­go do mo­men­tu usa­mo­dziel­nie­nia za­wo­do­we­go. Więk­szość dzie­ci prze­by­wa­ją­cy w ośrod­ku zo­sta­ło osie­ro­co­nych w wy­ni­ku epi­de­mii AIDS, po­zba­wio­nych wła­ści­wej opie­ki w wy­ni­ku cho­ro­by psy­chicz­nej lub upo­śle­dze­nia umy­sło­we­go ro­dzi­ca lub po­rzu­co­nych ja­ko nie­mow­lę­ta.

Sie­ro­ci­niec za­pew­nia pod­opiecz­nym opie­kę spra­wo­wa­ną bez­po­śred­nio przez trzy oso­by świec­kie (dwie „ma­my” i wy­cho­waw­cę), za­miesz­ka­łe na te­re­nie ośrod­ka oraz moż­li­wość otrzy­ma­nia wy­kształ­ce­nia od­po­wia­da­ją­ce­go zdol­no­ściom każ­de­go z nich, przez opła­ca­nie edu­ka­cji od przed­szko­la, po­przez szko­łę pod­sta­wo­wą, gim­na­zjum, li­cea za­wo­do­we, przy­ucze­nie do za­wo­du (obec­nie dwóch chłop­ców kształ­ci się na me­cha­ni­ków sa­mo­cho­do­wych), łącz­nie ze stu­dia­mi wyż­szy­mi (ak­tu­al­nie jed­na z wy­cho­wa­nek na me­dy­cy­nie).

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

Hodowla drobiu dla sierocińca w Jaunde (Kamerun)

W tym po­miesz­cze­niu bę­dzie mia­ła miej­sce ho­dow­la kur­cząt.

Print Friendly, PDF & Email