fbpx

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Ze­bra­li­śmy środ­ki na re­mont i bu­do­wę szkół w Re­pu­bli­ce Środ­ko­wej Afry­ki. Do Mba­ibe­re prze­ka­za­li­śmy 57 500,00 zł.

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Dzie­ci w Re­pu­bli­ce Środ­ko­wej Afry­ki. Ma­rzą o zwy­kłej co­dzien­no­ści, bez woj­ny i prze­śla­do­wań.

Woj­na nisz­czy­ła Re­pu­bli­kę Środ­ko­wej Afry­ki przez ostat­nie kil­ka lat. Bru­tal­na i okrut­na, na­wet jak na wa­run­ki afry­kań­skie. Nie ode­szła ot tak. Zo­sta­wi­ła zruj­no­wa­ny kraj, w któ­rym pro­dukt kra­jo­wy spadł nie­mal dwu­krot­nie w cią­gu pa­ru lat. Przede wszyst­kim jed­nak zo­sta­wi­ła oka­le­czo­nych prze­mo­cą lu­dzi, ży­ją­cych w stra­chu przed prze­śla­do­wa­nia­mi i mor­da­mi, któ­re wciąż się zda­rza­ją.

Set­ki ty­się­cy uchodź­ców, trud­ne do osza­co­wa­nia dzie­siąt­ki ty­się­cy za­bi­tych. Głód, pu­ste po­la. Dzie­ci ty­sią­ca­mi zmu­sza­ne do za­bi­ja­nia. Za­mknię­te szpi­ta­le i ośrod­ki zdro­wia, po­dob­nie jak więk­szość szkół. Te ra­ny bę­dą się le­czyć dłu­go.

Gim­na­zjum wy­dar­te re­be­lian­tom

Pol­scy ka­pu­cy­ni pra­cu­ją­cy w wio­sce Mba­ibe­re ma­ją po­mysł, jak pró­bo­wać przy­wra­cać nor­mal­ność. Mi­sjo­na­rze po­ma­ga­ją lud­no­ści w re­gio­nie w bu­do­wie szkół, stud­ni, ka­plic i ośrod­ków zdro­wia. Bu­dy­nek gim­na­zjum, w któ­rym uczą 600 dzie­ci, wy­dar­li z rąk re­be­lian­tom i w wa­run­kach wo­jen­nych w cią­gu jed­ne­go dnia zor­ga­ni­zo­wa­li w nim szko­łę. Choć mie­li pro­po­zy­cję ewa­ku­acji, od­mó­wi­li, po­sta­na­wia­jąc po­zo­stać ze swo­imi pod­opiecz­ny­mi. Tłu­ma­czy­li, że „gło­sić Ewan­ge­lię to być z ludź­mi”. Te­raz, gdy kon­flikt się wy­ga­sza, chcą wy­re­mon­to­wać pod­sta­wów­kę w Mba­ibe­re, słu­żą­cą trzy­stu dzie­cia­kom oraz zbu­do­wać bu­dy­nek dla ze­rów­ki.

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Ze­rów­ka w Mba­ibe­re mie­ści się w wia­cie po­kry­tej strze­chą. Po każ­dej fa­li desz­czów w po­rze mo­krej wia­ta na­da­je się do re­mon­tu, a dzie­ci uczą się sie­dząc pod drze­wem lub prze­ry­wa­ją na­ukę.

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Bez moż­li­wo­ści kształ­ce­nia się dzie­ci w Re­pu­bli­ce Środ­ko­wej Afry­ki cze­ka cięż­ka fi­zycz­na pra­ca. We­dług UNICEF, w tym kra­ju 63,5% dzie­ci w wie­ku od 5 do 14 lat jest zmu­sza­nych do pra­cy.

Szko­ła czy wo­rek orzesz­ków ziem­nych?

Zda­niem ka­pu­cy­nów, edu­ka­cja jest jed­nym z lep­szych po­my­słów na uzdro­wie­nie kra­ju, w któ­rym nie­mal po­ło­wa lu­dzi jest anal­fa­be­ta­mi. Bra­cia opo­wia­da­ją o funk­cji se­kre­ta­rza gmin­ne­go – oso­bie w wio­sce, do któ­rej nie­pi­śmien­ni przy­cho­dzą z proś­bą o na­pi­sa­nie bądź prze­czy­ta­nie li­stu.

Do­ro­śli bez wy­kształ­ce­nia nie do koń­ca ro­zu­mie­ją po­trze­bę po­sła­nia dziec­ka do szko­ły, któ­ra prze­cież kosz­tu­je. Za rok na­uki moż­na ku­pić kil­ku­dzie­się­cio­ki­lo­wy wo­rek orzesz­ków ziem­nych. Dla lu­dzi na co dzień wal­czą­cych o zdo­by­cie po­ży­wie­nia jest to wy­da­tek ogrom­ny. Dla­te­go le­d­wie 40 proc. dzie­ci koń­czy pod­sta­wów­kę. Resz­ta idzie w po­le, wy­ko­nu­jąc te sa­me cięż­kie pra­ce, co do­ro­śli.

Ka­to­lic­ka, czy­li lep­sza

Pro­ble­mem jest też ja­kość pań­stwo­wych szkół – czę­sto za­ję­cia się nie od­by­wa­ją, a sła­bo lub w ogó­le nie­opła­ca­ni na­uczy­cie­le od­wo­łu­ją za­ję­cia a nie­rzad­ko wy­ko­rzy­stu­ją uczniów do pra­cy na po­lach. Ca­ły­mi ty­go­dnia­mi szkol­ne za­ję­cia za­czy­na­ją i koń­czą się na po­ran­nym ape­lu.

Ina­czej wy­glą­da na­uka w szko­le pro­wa­dzo­nej przy mi­sjo­na­rzy. Ka­pu­cy­ni przy każ­dej mi­sji pro­wa­dzą szko­ły, w któ­rych za­ję­cia są na do­brym po­zio­mie. Wszy­scy chcą się tam do­stać. Dzię­ki ze­bra­nym przez na­szą fun­da­cję środ­kom bę­dą mo­gli wy­re­mon­to­wać pod­sta­wów­kę w Mba­ibe­re, słu­żą­cą trzy­stu dzie­cia­kom oraz zbu­do­wać bu­dy­nek dla ze­rów­ki.

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Print Friendly, PDF & Email