Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

WSPARCIE SZKÓŁ

LICZBA PROJEKTU: 300 UCZNIÓW

MIEJSCE: MBAIBERE, RŚA

NR PROJEKTU: 08/2016

Zebra­li­śmy środ­ki na remont i budo­wę szkół w Repu­bli­ce Środ­ko­wej Afry­ki. Do Mba­ibe­re prze­ka­za­li­śmy 57 500,00 zł.

Tak aktu­al­nie wyglą­da szko­ła w Mbaibere.

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Dzie­ci w Repu­bli­ce Środ­ko­wej Afry­ki. Marzą o zwy­kłej codzien­no­ści, bez woj­ny i prześladowań.

Woj­na nisz­czy­ła Repu­bli­kę Środ­ko­wej Afry­ki przez ostat­nie kil­ka lat. Bru­tal­na i okrut­na, nawet jak na warun­ki afry­kań­skie. Nie ode­szła ot tak. Zosta­wi­ła zruj­no­wa­ny kraj, w któ­rym pro­dukt kra­jo­wy spadł nie­mal dwu­krot­nie w cią­gu paru lat. Przede wszyst­kim jed­nak zosta­wi­ła oka­le­czo­nych prze­mo­cą ludzi, żyją­cych w stra­chu przed prze­śla­do­wa­nia­mi i mor­da­mi, któ­re wciąż się zdarzają.

Set­ki tysię­cy uchodź­ców, trud­ne do osza­co­wa­nia dzie­siąt­ki tysię­cy zabi­tych. Głód, puste pola. Dzie­ci tysią­ca­mi zmu­sza­ne do zabi­ja­nia. Zamknię­te szpi­ta­le i ośrod­ki zdro­wia, podob­nie jak więk­szość szkół. Te rany będą się leczyć długo.

Gim­na­zjum wydar­te rebeliantom

Pol­scy kapu­cy­ni pra­cu­ją­cy w wio­sce Mba­ibe­re mają pomysł, jak pró­bo­wać przy­wra­cać nor­mal­ność. Misjo­na­rze poma­ga­ją lud­no­ści w regio­nie w budo­wie szkół, stud­ni, kaplic i ośrod­ków zdro­wia. Budy­nek gim­na­zjum, w któ­rym uczą 600 dzie­ci, wydar­li z rąk rebe­lian­tom i w warun­kach wojen­nych w cią­gu jed­ne­go dnia zor­ga­ni­zo­wa­li w nim szko­łę. Choć mie­li pro­po­zy­cję ewa­ku­acji, odmó­wi­li, posta­na­wia­jąc pozo­stać ze swo­imi pod­opiecz­ny­mi. Tłu­ma­czy­li, że „gło­sić Ewan­ge­lię to być z ludź­mi”. Teraz, gdy kon­flikt się wyga­sza, chcą wyre­mon­to­wać pod­sta­wów­kę w Mba­ibe­re, słu­żą­cą trzy­stu dzie­cia­kom oraz zbu­do­wać budy­nek dla zerówki.

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Zerów­ka w Mba­ibe­re mie­ści się w wia­cie pokry­tej strze­chą. Po każ­dej fali desz­czów w porze mokrej wia­ta nada­je się do remon­tu, a dzie­ci uczą się sie­dząc pod drze­wem lub prze­ry­wa­ją naukę.

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)

Bez moż­li­wo­ści kształ­ce­nia się dzie­ci w Repu­bli­ce Środ­ko­wej Afry­ki cze­ka cięż­ka fizycz­na pra­ca. Według UNI­CEF, w tym kra­ju 63,5% dzie­ci w wie­ku od 5 do 14 lat jest zmu­sza­nych do pracy.

Szko­ła czy worek orzesz­ków ziemnych?

Zda­niem kapu­cy­nów, edu­ka­cja jest jed­nym z lep­szych pomy­słów na uzdro­wie­nie kra­ju, w któ­rym nie­mal poło­wa ludzi jest anal­fa­be­ta­mi. Bra­cia opo­wia­da­ją o funk­cji sekre­ta­rza gmin­ne­go – oso­bie w wio­sce, do któ­rej nie­pi­śmien­ni przy­cho­dzą z proś­bą o napi­sa­nie bądź prze­czy­ta­nie listu.

Doro­śli bez wykształ­ce­nia nie do koń­ca rozu­mie­ją potrze­bę posła­nia dziec­ka do szko­ły, któ­ra prze­cież kosz­tu­je. Za rok nauki moż­na kupić kil­ku­dzie­się­cio­ki­lo­wy worek orzesz­ków ziem­nych. Dla ludzi na co dzień wal­czą­cych o zdo­by­cie poży­wie­nia jest to wyda­tek ogrom­ny. Dla­te­go led­wie 40 proc. dzie­ci koń­czy pod­sta­wów­kę. Resz­ta idzie w pole, wyko­nu­jąc te same cięż­kie pra­ce, co dorośli.

Kato­lic­ka, czy­li lepsza

Pro­ble­mem jest też jakość pań­stwo­wych szkół – czę­sto zaję­cia się nie odby­wa­ją, a sła­bo lub w ogó­le nie­opła­ca­ni nauczy­cie­le odwo­łu­ją zaję­cia a nie­rzad­ko wyko­rzy­stu­ją uczniów do pra­cy na polach. Cały­mi tygo­dnia­mi szkol­ne zaję­cia zaczy­na­ją i koń­czą się na poran­nym apelu.

Ina­czej wyglą­da nauka w szko­le pro­wa­dzo­nej przy misjo­na­rzy. Kapu­cy­ni przy każ­dej misji pro­wa­dzą szko­ły, w któ­rych zaję­cia są na dobrym pozio­mie. Wszy­scy chcą się tam dostać. Dzię­ki zebra­nym przez naszą fun­da­cję środ­kom będą mogli wyre­mon­to­wać pod­sta­wów­kę w Mba­ibe­re, słu­żą­cą trzy­stu dzie­cia­kom oraz zbu­do­wać budy­nek dla zerówki.

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Republika Środkowoafrykańska)