fbpx

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 292 525,43 zł na bu­do­wę do­mu dziec­ka w Mam­pi­ko­ny na Ma­da­ga­ska­rze.

Za kil­ka mie­się­cy po­wsta­nie tam pię­tro­wa pla­ców­ka, któ­ra po­mie­ści pięć­dzie­siąt sie­rot z oko­li­cy. Na Ma­da­ga­ska­rze sy­tu­acja sie­rot jest dra­ma­tycz­na. Umie­ra­ją­cy ro­dzic po­zo­sta­wia dzie­ci bez opie­ki. Ży­ją one w cha­tach po­zo­sta­wio­ne sa­me so­bie. Śpią na zie­mi. Czę­sto są okra­da­ne z te­go, co ma­ją — ry­żu, je­dy­ne­go garn­ka, ta­le­rza. Kie­dy za­cho­ru­ją, nie ma obok do­ro­słe­go. Umie­ra­ją więc na rę­kach bez­rad­nych ró­wie­śni­ków z po­wo­du ma­la­rii i in­nych cho­rób, któ­re moż­na by­ło wy­le­czyć.

Anal­fa­be­tyzm jest tu po­wszech­ny. W wie­lu wio­skach w bu­szu nie ma szkół. Kla­sa by­wa, że li­czy po­nad 100 uczniów, za to książ­ka jest jed­na na ca­łą kla­sę. Czę­sto w szko­łach nie ma lek­cji, gdy ucznio­wie pra­cu­ją na po­lu na­uczy­cie­la. Już kil­ku­let­nie dzie­ci pa­są ca­ły­mi dnia­mi by­ki – jed­no­cze­śnie zaj­mu­jąc się młod­szym ro­dzeń­stwem. Służ­ba zdro­wia jest od­płat­na. W re­gio­nie są tyl­ko le­ka­rze pierw­sze­go kon­tak­tu, brak zaś spe­cja­li­stów. Do naj­bliż­sze­go szpi­ta­la czę­sto są set­ki ki­lo­me­trów. Pa­nu­ją trąd, gruź­li­ca, cho­ro­by skó­ry oraz cho­ro­by pa­so­żyt­ni­cze.

W ma­łej miej­sco­wo­ści Mam­pi­ko­ny na tej wy­spie byd­go­scy mi­sjo­na­rze po­ma­ga­ją prze­żyć już set­kom dzie­ci. W cią­gu kil­ku lat zbu­do­wa­li m.in. in­ter­nat, sto­łów­kę dla ubo­gich dzie­ci a tak­że stwo­rzy­li go­spo­dar­stwo rol­ne, bę­dą­ce źró­dłem po­ży­wie­nia dla wszyst­kich pod­opiecz­nych. Bu­do­wa do­mu dziec­ka jest ko­lej­nym przed­się­wzię­ciem.

Par­ter:

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

1 – Re­fek­tarz – sa­la do na­uki
2 – Biu­ro
3, 4 – Po­ko­je dla opie­ku­nów
5, 6 – Po­ko­je
7 – Ła­zien­ki scho­dy na gó­rę
8 – Kuch­nia
9 – Kuch­nia zewn.

 

Pię­tro:

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

1 – Ka­pli­ca
2 – Ła­zien­ki

 

Zdję­cia z bu­do­wy:

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)