Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

DOM DZIECKA

LICZBA PROJEKTU: 292 525 ZŁ

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 09/2016

Prze­ka­za­li­śmy 292 525,43 zł na budo­wę domu dziec­ka w Mam­pi­ko­ny na Madagaskarze.

Za kil­ka mie­się­cy powsta­nie tam pię­tro­wa pla­ców­ka, któ­ra pomie­ści pięć­dzie­siąt sie­rot z oko­li­cy. Na Mada­ga­ska­rze sytu­acja sie­rot jest dra­ma­tycz­na. Umie­ra­ją­cy rodzic pozo­sta­wia dzie­ci bez opie­ki. Żyją one w cha­tach pozo­sta­wio­ne same sobie. Śpią na zie­mi. Czę­sto są okra­da­ne z tego, co mają — ryżu, jedy­ne­go garn­ka, tale­rza. Kie­dy zacho­ru­ją, nie ma obok doro­słe­go. Umie­ra­ją więc na rękach bez­rad­nych rówie­śni­ków z powo­du mala­rii i innych cho­rób, któ­re moż­na było wyleczyć.

Anal­fa­be­tyzm jest tu powszech­ny. W wie­lu wio­skach w buszu nie ma szkół. Kla­sa bywa, że liczy ponad 100 uczniów, za to książ­ka jest jed­na na całą kla­sę. Czę­sto w szko­łach nie ma lek­cji, gdy ucznio­wie pra­cu­ją na polu nauczy­cie­la. Już kil­ku­let­nie dzie­ci pasą cały­mi dnia­mi byki – jed­no­cze­śnie zaj­mu­jąc się młod­szym rodzeń­stwem. Służ­ba zdro­wia jest odpłat­na. W regio­nie są tyl­ko leka­rze pierw­sze­go kon­tak­tu, brak zaś spe­cja­li­stów. Do naj­bliż­sze­go szpi­ta­la czę­sto są set­ki kilo­me­trów. Panu­ją trąd, gruź­li­ca, cho­ro­by skó­ry oraz cho­ro­by pasożytnicze.

W małej miej­sco­wo­ści Mam­pi­ko­ny na tej wyspie byd­go­scy misjo­na­rze poma­ga­ją prze­żyć już set­kom dzie­ci. W cią­gu kil­ku lat zbu­do­wa­li m.in. inter­nat, sto­łów­kę dla ubo­gich dzie­ci a tak­że stwo­rzy­li gospo­dar­stwo rol­ne, będą­ce źró­dłem poży­wie­nia dla wszyst­kich pod­opiecz­nych. Budo­wa domu dziec­ka jest kolej­nym przedsięwzięciem.

Par­ter:

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

1 – Refek­tarz – sala do nauki
2 – Biu­ro
3, 4 – Poko­je dla opie­ku­nów
5, 6 – Poko­je
7 – Łazien­ki scho­dy na górę
8 – Kuch­nia
9 – Kuch­nia zewn.

 

Pię­tro:

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

1 – Kapli­ca
2 – Łazienki

 

Zdję­cia z budowy:

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)

Budowa domu dziecka w Mampikony (Madagaskar)