fbpx

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Prze­ka­za­li­śmy 6 456,00 zł na re­ali­za­cję pro­jek­tu świe­tli­cy śro­do­wi­sko­wej dzia­ła­ją­cej przy Cen­tre d’Accueil św. Jó­ze­fa oraz Cen­trum Kształ­ce­nia Za­wo­do­we­go św. Ki­zi­to w Bo­uar. Z po­mo­cy sko­rzy­sta­ło łącz­nie oko­ło 100 pod­opiecz­nych. Otrzy­ma­ne pie­nią­dze umoż­li­wi­ły za­kup ksią­żek do na­uki czy­ta­nia i pi­sa­nia dla naj­młod­szych, ma­te­ma­ty­ki, geo­gra­fii, an­giel­skie­go dla star­szych uczniów, a tak­że gier i po­mo­cy edu­ka­cyj­nych, dy­dak­tycz­nych, jak rów­nież po­mo­cy i ma­te­ria­łów do na­uki kra­wiec­twa. Po­ziom szkol­nic­twa w kra­ju jest bar­dzo ni­ski, dla­te­go od stycz­nia 2016 ro­ku roz­po­czę­to pro­wa­dze­nie ko­re­pe­ty­cji oraz za­jęć wy­rów­naw­czych dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Gry i po­mo­ce dy­dak­tycz­ne, któ­re za­ku­pio­no ma­ją na ce­lu po­moc w uzu­peł­nie­niu wie­dzy, któ­rej dzie­ci nie otrzy­mu­ją w szko­łach pań­stwo­wych. Bar­dzo wiel­ką trud­ność spra­wia im ma­te­ma­ty­ka, nie po­tra­fią do­da­wać, odej­mo­wać, nie mó­wiąc już o mno­że­niu czy dzie­le­niu. Wie­lu pod­opiecz­nych, koń­czą­cych pod­sta­wów­kę ma trud­no­ści w pi­sa­niu i czy­ta­niu, po­słu­gi­wa­niu się ję­zy­kiem fran­cu­skim. Dzia­ła­nia świe­tli­cy ma­ją na ce­lu za­chę­tę i po­moc w zdo­by­wa­niu wie­dzy, któ­ra ma im po­móc w przy­szło­ści w zdo­by­ciu za­wo­du, pra­cy, a co za tym idzie utrzy­ma­nia wła­snej ro­dzi­ny. Ko­re­pe­ty­cje od­by­wa­ją się trzy ra­zy w ty­go­dniu, w po­zo­sta­łe dni dzie­ci uczest­ni­czą w róż­nych za­ję­ciach w świe­tli­cy. Otrzy­ma­ne pie­nią­dze umoż­li­wi­ły tak­że za­kup po­trzeb­nych ma­te­ria­łów dla uczest­ni­czek Cen­trum Kształ­ce­nia Za­wo­do­we­go, któ­ry ukoń­czy­ło w ro­ku szkol­nym 2015–16 oko­ło 40 osób (nie­któ­re po uro­dze­niu dziec­ka mu­sia­ły prze­rwać na­ukę, ale wró­cą w przy­szłym ro­ku). Po­ło­wa z nich to dziew­czy­ny, któ­re ni­gdy nie cho­dzi­ły do szko­ły, mi­mo że ma­ją 14–26 lat. Wśród nich tak­że są mło­de ma­my, uchodź­cy. Zdo­by­cie za­wo­du kra­wiec­kie­go, umie­jęt­no­ści pi­sa­nia i czy­ta­nia po­mo­że im bar­dzo w utrzy­ma­niu wła­snej ro­dzi­ny, a tak­że w zna­le­zie­niu pra­cy. Cer­ty­fi­kat, ja­ki otrzy­mu­ją na za­koń­cze­nie kur­su bar­dzo czę­sto wy­star­cza or­ga­ni­za­cjom, któ­re szu­ka­ją pra­cow­ni­ków.

Dzie­ci ob­ję­te po­mo­cą to dzie­ci, któ­re naj­bar­dziej ucier­pia­ły w wy­ni­ku nie­daw­ne­go kon­flik­tu zbroj­ne­go w Re­pu­bli­ce. Więk­szość z nich do­świad­czy­ła śmier­ci któ­re­goś z człon­ków ro­dzi­ny, utra­ty mie­nia, de­struk­cji do­mostw. Dzie­ci te ze wzglę­du na nie­wy­dol­ność wy­cho­waw­czą ro­dzin, spo­wo­do­wa­ną woj­ną i ubó­stwem, roz­po­czę­ły na­ukę z dość du­żym opóź­nie­niem, bez pod­sta­wo­wej wie­dzy. Czę­sto spo­ty­ka się pro­blem anal­fa­be­ty­zmu. W świe­tli­cy więc pro­wa­dzo­ne są za­ję­cia wy­rów­nu­ją­ce po­ziom edu­ka­cyj­ny dzie­ci. Oprócz te­go pro­wa­dzo­ne jest do­kar­mia­nie dzie­ci. Dzie­ciom bra­ku­je wi­ta­min, do­sta­ją naj­czę­ściej tyl­ko je­den po­si­łek dzien­nie i to nie­wy­star­cza­ją­cy. Zmniej­sza to od­por­ność mło­dych or­ga­ni­zmów, więc pa­no­szą się cho­ro­by. Dzie­ci ob­ję­te po­mo­cą cen­trum są róż­nych wy­znań – spo­rą część uczen­nic kur­su za­wo­do­we­go kra­wiec­twa sta­no­wią mu­zuł­mań­skie ucie­ki­nier­ki. Jest to spo­wo­do­wa­ne cięż­ką sy­tu­acją po­li­tycz­ną i cha­osem w re­gio­nie.

Dzie­ci dzię­ki pra­cy cen­trum ma­ją szan­se od­zy­skać po­czu­cie wła­snej war­to­ści, wy­zbyć się świa­do­mo­ści od­mien­no­ści, spo­wo­do­wa­nej sy­tu­acją ma­te­rial­ną ro­dzi­ny.

Spis za­ku­pio­nych ma­te­ria­łów:

  1. Cza­so­pi­sma i po­mo­ce kra­wiec­kie
  2. Książ­ki na na­uki fran­cu­skie­go i an­giel­skie­go ( szko­ła pod­sta­wo­wa)
  3. Książ­ki do na­uki hi­sto­rii, geo­gra­fii, wie­dzy ogól­nej o świe­cie
  4. Pod­ręcz­ni­ki na na­uki pi­sa­nia i czy­ta­nia
  5. Gry i po­mo­ce edu­ka­cyj­ne, dy­dak­tycz­ne (na­uka li­cze­nia, po­zna­wa­nie li­ter, roz­po­zna­wa­nie kształ­tów, po­zna­wa­nie ko­lo­rów….)
  6. Ko­lo­ro­wan­ki
  7. Książ­ki do czy­ta­nia
  8. Słow­ni­ki dla dzie­ci 8–11 lat

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)