Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

KSIĄŻKI DLA ŚWIETLICY

LICZBA PROJEKTU: 100 DZIECI

MIEJSCE: BOUAR, RŚA

NR PROJEKTU: 12/2016

Prze­ka­za­li­śmy 6 456,00 zł na reali­za­cję pro­jek­tu świe­tli­cy śro­do­wi­sko­wej dzia­ła­ją­cej przy Cen­tre d’Accueil św. Józe­fa oraz Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go św. Kizi­to w Bouar. Z pomo­cy sko­rzy­sta­ło łącz­nie oko­ło 100 pod­opiecz­nych. Otrzy­ma­ne pie­nią­dze umoż­li­wi­ły zakup ksią­żek do nauki czy­ta­nia i pisa­nia dla naj­młod­szych, mate­ma­ty­ki, geo­gra­fii, angiel­skie­go dla star­szych uczniów, a tak­że gier i pomo­cy edu­ka­cyj­nych, dydak­tycz­nych, jak rów­nież pomo­cy i mate­ria­łów do nauki kra­wiec­twa. Poziom szkol­nic­twa w kra­ju jest bar­dzo niski, dla­te­go od stycz­nia 2016 roku roz­po­czę­to pro­wa­dze­nie kore­pe­ty­cji oraz zajęć wyrów­naw­czych dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Gry i pomo­ce dydak­tycz­ne, któ­re zaku­pio­no mają na celu pomoc w uzu­peł­nie­niu wie­dzy, któ­rej dzie­ci nie otrzy­mu­ją w szko­łach pań­stwo­wych. Bar­dzo wiel­ką trud­ność spra­wia im mate­ma­ty­ka, nie potra­fią doda­wać, odej­mo­wać, nie mówiąc już o mno­że­niu czy dzie­le­niu. Wie­lu pod­opiecz­nych, koń­czą­cych pod­sta­wów­kę ma trud­no­ści w pisa­niu i czy­ta­niu, posłu­gi­wa­niu się języ­kiem fran­cu­skim. Dzia­ła­nia świe­tli­cy mają na celu zachę­tę i pomoc w zdo­by­wa­niu wie­dzy, któ­ra ma im pomóc w przy­szło­ści w zdo­by­ciu zawo­du, pra­cy, a co za tym idzie utrzy­ma­nia wła­snej rodzi­ny. Kore­pe­ty­cje odby­wa­ją się trzy razy w tygo­dniu, w pozo­sta­łe dni dzie­ci uczest­ni­czą w róż­nych zaję­ciach w świe­tli­cy. Otrzy­ma­ne pie­nią­dze umoż­li­wi­ły tak­że zakup potrzeb­nych mate­ria­łów dla uczest­ni­czek Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go, któ­ry ukoń­czy­ło w roku szkol­nym 2015–16 oko­ło 40 osób (nie­któ­re po uro­dze­niu dziec­ka musia­ły prze­rwać naukę, ale wró­cą w przy­szłym roku). Poło­wa z nich to dziew­czy­ny, któ­re nigdy nie cho­dzi­ły do szko­ły, mimo że mają 14–26 lat. Wśród nich tak­że są mło­de mamy, uchodź­cy. Zdo­by­cie zawo­du kra­wiec­kie­go, umie­jęt­no­ści pisa­nia i czy­ta­nia pomo­że im bar­dzo w utrzy­ma­niu wła­snej rodzi­ny, a tak­że w zna­le­zie­niu pra­cy. Cer­ty­fi­kat, jaki otrzy­mu­ją na zakoń­cze­nie kur­su bar­dzo czę­sto wystar­cza orga­ni­za­cjom, któ­re szu­ka­ją pracowników.

Dzie­ci obję­te pomo­cą to dzie­ci, któ­re naj­bar­dziej ucier­pia­ły w wyni­ku nie­daw­ne­go kon­flik­tu zbroj­ne­go w Repu­bli­ce. Więk­szość z nich doświad­czy­ła śmier­ci któ­re­goś z człon­ków rodzi­ny, utra­ty mie­nia, destruk­cji domostw. Dzie­ci te ze wzglę­du na nie­wy­dol­ność wycho­waw­czą rodzin, spo­wo­do­wa­ną woj­ną i ubó­stwem, roz­po­czę­ły naukę z dość dużym opóź­nie­niem, bez pod­sta­wo­wej wie­dzy. Czę­sto spo­ty­ka się pro­blem anal­fa­be­ty­zmu. W świe­tli­cy więc pro­wa­dzo­ne są zaję­cia wyrów­nu­ją­ce poziom edu­ka­cyj­ny dzie­ci. Oprócz tego pro­wa­dzo­ne jest dokar­mia­nie dzie­ci. Dzie­ciom bra­ku­je wita­min, dosta­ją naj­czę­ściej tyl­ko jeden posi­łek dzien­nie i to nie­wy­star­cza­ją­cy. Zmniej­sza to odpor­ność mło­dych orga­ni­zmów, więc pano­szą się cho­ro­by. Dzie­ci obję­te pomo­cą cen­trum są róż­nych wyznań – spo­rą część uczen­nic kur­su zawo­do­we­go kra­wiec­twa sta­no­wią muzuł­mań­skie ucie­ki­nier­ki. Jest to spo­wo­do­wa­ne cięż­ką sytu­acją poli­tycz­ną i cha­osem w regionie.

Dzie­ci dzię­ki pra­cy cen­trum mają szan­se odzy­skać poczu­cie wła­snej war­to­ści, wyzbyć się świa­do­mo­ści odmien­no­ści, spo­wo­do­wa­nej sytu­acją mate­rial­ną rodziny.

Spis zaku­pio­nych materiałów:

  1. Cza­so­pi­sma i pomo­ce krawieckie
  2. Książ­ki na nauki fran­cu­skie­go i angiel­skie­go ( szko­ła podstawowa)
  3. Książ­ki do nauki histo­rii, geo­gra­fii, wie­dzy ogól­nej o świecie
  4. Pod­ręcz­ni­ki na nauki pisa­nia i czytania
  5. Gry i pomo­ce edu­ka­cyj­ne, dydak­tycz­ne (nauka licze­nia, pozna­wa­nie liter, roz­po­zna­wa­nie kształ­tów, pozna­wa­nie kolorów….)
  6. Kolo­ro­wan­ki
  7. Książ­ki do czytania
  8. Słow­ni­ki dla dzie­ci 8–11 lat

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)

Pomoc w dofinansowaniu książek oraz pomocy edukacyjnych dla ośrodka w Bouar (Republika Środkowoafrykańska)