fbpx

Zakup środka transportu dla centrum zdrowia w Rushakach (Rwanda)

Prze­ka­za­li­śmy 32 057,35 zł dla Cen­trum Zdro­wia w Ru­sha­kach w Rwan­dzie, pro­wa­dzo­ne­go przez sio­stry Świę­tej Ro­dzi­ny. Ob­słu­gu­je ono po­nad 21 ty­się­cy po­pu­la­cji lud­no­ści, za­miesz­ku­ją­cej oko­licz­ne wzgó­rza. W cen­trum dzia­ła po­ro­dów­ka, la­bo­ra­to­rium oraz ośro­dek ma­łej chi­rur­gii. Po­sia­da ono 50 łó­żek. Wy­ko­nu­je kon­sul­ta­cje, szcze­pie­nia, za­bie­gi me­dycz­ne dla cho­rych na AIDS, re­ha­bi­li­ta­cję dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Cen­trum pro­wa­dzi do­ży­wia­nie dzie­ci nie­do­ży­wio­nych oraz za­bie­gi w ra­mach dzien­ne­go po­by­tu dla nie­peł­no­spraw­nych.

Naj­bliż­szy szpi­tal znaj­du­je się w od­le­gło­ści 50 km od cen­trum. Tam prze­wo­że­ni są cho­rzy na ope­ra­cje, po­ro­dy z po­wi­kła­nia­mi oraz spe­cja­li­stycz­ne ba­da­nia. Do prze­wo­zu cho­rych od kil­ku lat słu­ży am­bu­lans, któ­ry jest za­strze­żo­ny do trans­por­tu cho­rych do szpi­ta­la. W cen­trum bra­ko­wa­ło środ­ka trans­por­tu do po­zo­sta­łych ce­lów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią ośrod­ka: prze­wo­zu per­so­ne­lu na ak­cje szcze­pień w te­re­nie, na wi­zy­ty do­mo­we w wio­skach, prze­wo­zu per­so­ne­lu i ma­te­ria­łów do kon­sul­to­wa­nia cho­rych w punk­tach me­dycz­nych. Bra­ko­wa­ło moż­li­wo­ści trans­por­tu ma­te­ria­łów, słu­żą­cych do utrzy­ma­nia cen­trum, za­ku­pio­nych le­ków i żyw­no­ści dla od­dzia­łu do­ży­wia­nia. Dzię­ki wspar­ciu Dar­czyń­ców na­szej Fun­da­cji oraz po­mo­cy MIVA Pol­ska i MIVA Au­stria za­ku­pio­no sa­mo­chód To­yo­ta Hi­lux Do­uble Ca­bin, któ­ry za­bez­pie­czy po­wyż­sze po­trze­by trans­por­to­we.

Zakup środka transportu dla centrum zdrowia w Rushakach (Rwanda)
Wła­śnie ta­kim sa­mo­cho­dem bę­dzie dys­po­no­wać Cen­trum Zdro­wia w Ru­sha­kach.
Fo­to: BxHxTxCx/commons.wikimedia.org

Zakup środka transportu dla centrum zdrowia w Rushakach (Rwanda)

Print Friendly, PDF & Email