Zakup środka transportu dla centrum zdrowia w Rushakach (Rwanda)

SAMOCHÓD DLA PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 50 ŁÓŻEK

MIEJSCE: RUSHAKA, RWANDA

NR PROJEKTU: 13/2016

Prze­ka­za­li­śmy 32 057,35 zł dla Cen­trum Zdro­wia w Rusha­kach w Rwan­dzie, pro­wa­dzo­ne­go przez sio­stry Świę­tej Rodzi­ny. Obsłu­gu­je ono ponad 21 tysię­cy popu­la­cji lud­no­ści, zamiesz­ku­ją­cej oko­licz­ne wzgó­rza. W cen­trum dzia­ła poro­dów­ka, labo­ra­to­rium oraz ośro­dek małej chi­rur­gii. Posia­da ono 50 łóżek. Wyko­nu­je kon­sul­ta­cje, szcze­pie­nia, zabie­gi medycz­ne dla cho­rych na AIDS, reha­bi­li­ta­cję dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Cen­trum pro­wa­dzi doży­wia­nie dzie­ci nie­do­ży­wio­nych oraz zabie­gi w ramach dzien­ne­go poby­tu dla niepełnosprawnych.

Naj­bliż­szy szpi­tal znaj­du­je się w odle­gło­ści 50 km od cen­trum. Tam prze­wo­że­ni są cho­rzy na ope­ra­cje, poro­dy z powi­kła­nia­mi oraz spe­cja­li­stycz­ne bada­nia. Do prze­wo­zu cho­rych od kil­ku lat słu­ży ambu­lans, któ­ry jest zastrze­żo­ny do trans­por­tu cho­rych do szpi­ta­la. W cen­trum bra­ko­wa­ło środ­ka trans­por­tu do pozo­sta­łych celów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią ośrod­ka: prze­wo­zu per­so­ne­lu na akcje szcze­pień w tere­nie, na wizy­ty domo­we w wio­skach, prze­wo­zu per­so­ne­lu i mate­ria­łów do kon­sul­to­wa­nia cho­rych w punk­tach medycz­nych. Bra­ko­wa­ło moż­li­wo­ści trans­por­tu mate­ria­łów, słu­żą­cych do utrzy­ma­nia cen­trum, zaku­pio­nych leków i żyw­no­ści dla oddzia­łu doży­wia­nia. Dzię­ki wspar­ciu Dar­czyń­ców naszej Fun­da­cji oraz pomo­cy MIVA Pol­ska i MIVA Austria zaku­pio­no samo­chód Toyo­ta Hilux Double Cabin, któ­ry zabez­pie­czy powyż­sze potrze­by transportowe.

Zakup środka transportu dla centrum zdrowia w Rushakach (Rwanda)
Wła­śnie takim samo­cho­dem będzie dys­po­no­wać Cen­trum Zdro­wia w Rushakach.
Foto: BxHxTxCx/commons.wikimedia.org

Zakup środka transportu dla centrum zdrowia w Rushakach (Rwanda)