Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 20 042 ZŁ

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 14/2016

Nasza Fun­da­cja prze­ka­za­ła 20 042,44 zł na wypo­sa­że­nie ośrod­ka zdro­wia w Mam­pi­ko­ny na Mada­ga­ska­rze. W pro­jek­cie z roku 2015 sfi­nan­so­wa­li­śmy budo­wę tej przy­chod­ni. W ostat­nich tygo­dniach 2015 roku mia­ło miej­sce poświę­ce­nie fun­da­men­tów, w 2016 budo­wę zre­ali­zo­wa­no. Obec­nie prze­ka­za­li­śmy środ­ki na zakup sprzę­tu dia­gno­stycz­ne­go, odczyn­ni­ków labo­ra­to­ryj­nych i mate­ria­łów medycz­nych, nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dza­nia badań w zakre­sie hema­to­lo­gii, sero­lo­gii, bak­te­rio­lo­gii i para­zy­to­lo­gii. Pozwo­li to na dia­gno­sty­kę wie­lu cho­rób tro­pi­kal­nych sto­sun­ko­wo nie­wiel­kim kosz­tem, a tym samym pod­ję­cie wcze­sne­go, pra­wi­dło­we­go lecze­nia i zmniej­sze­nia kosz­tów hospitalizacji.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny przez misjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Ducha Świę­te­go (któ­rzy na miej­scu pro­wa­dzą m.in. sie­ro­ci­niec, budu­ją kolej­ne szko­ły oraz stud­nie) ma na celu ochro­nę życia i zdro­wia miesz­kań­ców Czer­wo­nej Wyspy poprzez dia­gno­sty­kę labo­ra­to­ryj­ną cho­rób tro­pi­kal­nych i opie­kę medycz­ną w ośrod­ku zdro­wia. Przed­się­wzię­cie kie­ro­wa­ne jest do ubo­giej lud­no­ści, przede wszyst­kim dzie­ci, któ­rych nie stać na płat­ną opie­kę medycz­ną w lokal­nych punk­tach medycz­nych. Służ­ba zdro­wia na Mada­ga­ska­rze jest odpłat­na i w więk­szo­ści przy­pad­ków nie­do­stęp­na dla Mal­ga­szów utrzy­mu­ją­cych się z upra­wy cebu­li, ryżu i manio­ku. Czę­sto zda­rza się, że śmierć z powo­du cho­rób zakaź­nych (ule­czal­nych sku­tecz­ny­mi leka­mi), spo­wo­do­wa­na jest ubó­stwem dane­go gospo­dar­stwa domo­we­go. Pro­blem zdro­wot­ny jest obec­nie głów­nym zagad­nie­niem, z któ­rym pań­stwo nie może sobie poradzić.

Zało­że­nia projektu:

 • ośrod­ka zdro­wia z labo­ra­to­rium oraz dwie­ma sala­mi dla cho­rych hospitalizowanych,
 • dar­mo­wa opie­ka medycz­na (w tym lekar­stwa i wyro­by medycz­ne) dla dzie­ci obję­tych pro­gra­mem „Adop­cja na Odle­głość (1300 naj­bied­niej­szych dzie­ci z tere­nu misji w Mam­pi­ko­ny i sąsied­nich wio­sek) oraz sym­bo­licz­na opła­ta (pro­por­cjo­nal­nie niż­sza od lokal­nych punk­tów medycz­nych) dla pozo­sta­łych mieszkańców,
 • pro­fe­sjo­nal­ny per­so­nel medycz­ny oraz laboratoryjny,
 • doży­wia­nie spe­cjal­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi dzie­ci szcze­gól­nie niedożywionych,
 • bada­nia dia­gno­stycz­ne i pro­fi­lak­tycz­ne dzie­ci wie­ku szkolnego,
 • roz­wój seg­men­tu medycz­ne­go w regio­nie poprzez nowo­cze­sne meto­dy lecze­nia i dobrej jako­ści sprzęt medyczny,
 • nowe miej­sca pracy,
 • szyb­ka dia­gno­sty­ka i pra­wi­dło­we leczenie,
 • wyrów­ny­wa­nie szans i dostę­pu do opie­ki medycz­nej w spo­łe­czeń­stwie (pomoc kobie­tom samot­nie wycho­wu­ją­cym i będą­cym w szcze­gól­nie trud­nej sytu­acji finansowej),
 • nawią­za­nie współ­pra­cy z lokal­ny­mi leka­rza­mi i pla­ców­ka­mi medycz­ny­mi poprzez zle­ce­nia badań laboratoryjnych,
 • punkt edu­ka­cyj­ny i nauko­wy dla szkół,
 • prze­pro­wa­dza­nie akcji odro­ba­cza­nia dzie­ci, szcze­pień oraz suple­men­ta­cji w wybra­nych hipowitaminozach,
 • współ­pra­ca ze świa­to­wy­mi orga­ni­za­cja­mi na rzecz popra­wy lecz­nic­twa w regio­nie (UNI­CEF, WHO, orga­ni­za­cje polskie).

Na zdję­ciach poświę­ce­nie Cen­trum Medycz­ne­go przez Nun­cju­sza Apo­stol­skie­go Paolo Roc­co Gualtieri:

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)