fbpx

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Na­sza Fun­da­cja prze­ka­za­ła 20 042,44 zł na wy­po­sa­że­nie ośrod­ka zdro­wia w Mam­pi­ko­ny na Ma­da­ga­ska­rze. W pro­jek­cie z ro­ku 2015 sfi­nan­so­wa­li­śmy bu­do­wę tej przy­chod­ni. W ostat­nich ty­go­dniach 2015 ro­ku mia­ło miej­sce po­świę­ce­nie fun­da­men­tów, w 2016 bu­do­wę zre­ali­zo­wa­no. Obec­nie prze­ka­za­li­śmy środ­ki na za­kup sprzę­tu dia­gno­stycz­ne­go, od­czyn­ni­ków la­bo­ra­to­ryj­nych i ma­te­ria­łów me­dycz­nych, nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dza­nia ba­dań w za­kre­sie he­ma­to­lo­gii, se­ro­lo­gii, bak­te­rio­lo­gii i pa­ra­zy­to­lo­gii. Po­zwo­li to na dia­gno­sty­kę wie­lu cho­rób tro­pi­kal­nych sto­sun­ko­wo nie­wiel­kim kosz­tem, a tym sa­mym pod­ję­cie wcze­sne­go, pra­wi­dło­we­go le­cze­nia i zmniej­sze­nia kosz­tów ho­spi­ta­li­za­cji.

Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny przez mi­sjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­te­go (któ­rzy na miej­scu pro­wa­dzą m.in. sie­ro­ci­niec, bu­du­ją ko­lej­ne szko­ły oraz stud­nie) ma na ce­lu ochro­nę ży­cia i zdro­wia miesz­kań­ców Czer­wo­nej Wy­spy po­przez dia­gno­sty­kę la­bo­ra­to­ryj­ną cho­rób tro­pi­kal­nych i opie­kę me­dycz­ną w ośrod­ku zdro­wia. Przed­się­wzię­cie kie­ro­wa­ne jest do ubo­giej lud­no­ści, przede wszyst­kim dzie­ci, któ­rych nie stać na płat­ną opie­kę me­dycz­ną w lo­kal­nych punk­tach me­dycz­nych. Służ­ba zdro­wia na Ma­da­ga­ska­rze jest od­płat­na i w więk­szo­ści przy­pad­ków nie­do­stęp­na dla Mal­ga­szów utrzy­mu­ją­cych się z upra­wy ce­bu­li, ry­żu i ma­nio­ku. Czę­sto zda­rza się, że śmierć z po­wo­du cho­rób za­kaź­nych (ule­czal­nych sku­tecz­ny­mi le­ka­mi), spo­wo­do­wa­na jest ubó­stwem da­ne­go go­spo­dar­stwa do­mo­we­go. Pro­blem zdro­wot­ny jest obec­nie głów­nym za­gad­nie­niem, z któ­rym pań­stwo nie mo­że so­bie po­ra­dzić.

Za­ło­że­nia pro­jek­tu:

 • ośrod­ka zdro­wia z la­bo­ra­to­rium oraz dwie­ma sa­la­mi dla cho­rych ho­spi­ta­li­zo­wa­nych,
 • dar­mo­wa opie­ka me­dycz­na (w tym le­kar­stwa i wy­ro­by me­dycz­ne) dla dzie­ci ob­ję­tych pro­gra­mem „Ad­op­cja na Od­le­głość (1300 naj­bied­niej­szych dzie­ci z te­re­nu mi­sji w Mam­pi­ko­ny i są­sied­nich wio­sek) oraz sym­bo­licz­na opła­ta (pro­por­cjo­nal­nie niż­sza od lo­kal­nych punk­tów me­dycz­nych) dla po­zo­sta­łych miesz­kań­ców,
 • pro­fe­sjo­nal­ny per­so­nel me­dycz­ny oraz la­bo­ra­to­ryj­ny,
 • do­ży­wia­nie spe­cjal­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi dzie­ci szcze­gól­nie nie­do­ży­wio­nych,
 • ba­da­nia dia­gno­stycz­ne i pro­fi­lak­tycz­ne dzie­ci wie­ku szkol­ne­go,
 • roz­wój seg­men­tu me­dycz­ne­go w re­gio­nie po­przez no­wo­cze­sne me­to­dy le­cze­nia i do­brej ja­ko­ści sprzęt me­dycz­ny,
 • no­we miej­sca pra­cy,
 • szyb­ka dia­gno­sty­ka i pra­wi­dło­we le­cze­nie,
 • wy­rów­ny­wa­nie szans i do­stę­pu do opie­ki me­dycz­nej w spo­łe­czeń­stwie (po­moc ko­bie­tom sa­mot­nie wy­cho­wu­ją­cym i bę­dą­cym w szcze­gól­nie trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej),
 • na­wią­za­nie współ­pra­cy z lo­kal­ny­mi le­ka­rza­mi i pla­ców­ka­mi me­dycz­ny­mi po­przez zle­ce­nia ba­dań la­bo­ra­to­ryj­nych,
 • punkt edu­ka­cyj­ny i na­uko­wy dla szkół,
 • prze­pro­wa­dza­nie ak­cji od­ro­ba­cza­nia dzie­ci, szcze­pień oraz su­ple­men­ta­cji w wy­bra­nych hi­po­wi­ta­mi­no­zach,
 • współ­pra­ca ze świa­to­wy­mi or­ga­ni­za­cja­mi na rzecz po­pra­wy lecz­nic­twa w re­gio­nie (UNICEF, WHO, or­ga­ni­za­cje pol­skie).

Na zdję­ciach po­świę­ce­nie Cen­trum Me­dycz­ne­go przez Nun­cju­sza Apo­stol­skie­go Pa­olo Roc­co Gu­al­tie­ri:

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Wyposażenie przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email