fbpx

Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdrowia w Rushaki (Rwanda)

Wspar­li­śmy bu­do­wę kuch­ni dla cho­rych w ośrod­ku zdro­wia w Rwan­dzie

W Ru­sha­ki, w Pro­win­cji Pół­noc­nej w Rwan­dzie, Sio­stry Świę­tej Ro­dzi­ny pro­wa­dzą ośro­dek zdro­wia, pra­cu­ją­cy na rzecz po­nad 20 ty­się­cy osób miesz­ka­ją­cych w 42 wio­skach. To ogrom­ny ob­szar i ogrom­na pra­ca. Lud­ność miesz­ka­ją­ca na tam­tej­szych gór­skich te­re­nach, bli­sko gra­ni­cy z Ugan­dą, jest bar­dzo bied­na. Miesz­kań­cy trud­nią się głów­nie rol­nic­twem, upra­wia­jąc na gór­skich ta­ra­sach ziem­nia­ki, sor­go i fa­so­lę. Mi­mo cięż­kiej pra­cy czę­sto na przed­nów­ku cier­pią głód. Tak skraj­na bie­da spra­wia, że ro­dzi­ny cho­rych ma­ją spo­re trud­no­ści w za­opa­try­wa­niu swych bli­skich prze­by­wa­ją­cych w ośrod­ku w żyw­ność. Za­ple­cze ku­chen­ne ośrod­ka zdro­wia by­ło już w za­gra­ża­ją­cym bez­pie­czeń­stwu sta­nie. Przy­czy­ni­ła się do te­go rów­nież woj­na z 1994 ro­ku. W ta­kiej sy­tu­acji sio­stry po­sta­no­wi­ły wy­bu­do­wać no­wą kuch­nię dla cho­rych – od­dziel­ny bu­dy­nek, z wy­pa­la­nej ce­gły, po­kry­ty bla­chą. Trud­ność w re­ali­za­cji te­go pro­jek­tu po­le­ga na ko­niecz­no­ści bu­do­wie so­lid­nych fun­da­men­tów, ja­ko że ośro­dek zdro­wia stoi na wzgó­rzu a tam­tej­sze po­ry desz­czo­we są po­waż­nym za­gro­że­niem dla słab­szych kon­struk­cji. Kosz­to­rys bu­do­wy sza­co­wa­ny jest na 7850 eu­ro. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki, dzię­ki swo­im Dar­czyń­com, prze­ka­za­ła ca­łość po­trzeb­nej kwo­ty.

Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdrowia w Rushaki (Rwanda)

Ośro­dek zdro­wia w Ru­sha­ki (Rwan­da)

Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdrowia w Rushaki (Rwanda)

Ośro­dek zdro­wia w Ru­sha­ki (Rwan­da)

Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdrowia w Rushaki (Rwanda)

Sta­ra, za­gra­ża­ją­cą po­ża­rem, kuch­nia dla cho­rych w ośrod­ku zdro­wia w Ru­sha­ki (Rwan­da)