Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdrowia w Rushaki (Rwanda)

KUCHNIA DLA CHORYCH

LICZBA PROJEKTU: 7850 EURO

MIEJSCE: RUSHAKI, RWANDA

NR PROJEKTU: 04/2015

Wspar­li­śmy budo­wę kuch­ni dla cho­rych w ośrod­ku zdro­wia w Rwandzie

W Rusha­ki, w Pro­win­cji Pół­noc­nej w Rwan­dzie, Sio­stry Świę­tej Rodzi­ny pro­wa­dzą ośro­dek zdro­wia, pra­cu­ją­cy na rzecz ponad 20 tysię­cy osób miesz­ka­ją­cych w 42 wio­skach. To ogrom­ny obszar i ogrom­na pra­ca. Lud­ność miesz­ka­ją­ca na tam­tej­szych gór­skich tere­nach, bli­sko gra­ni­cy z Ugan­dą, jest bar­dzo bied­na. Miesz­kań­cy trud­nią się głów­nie rol­nic­twem, upra­wia­jąc na gór­skich tara­sach ziem­nia­ki, sor­go i faso­lę. Mimo cięż­kiej pra­cy czę­sto na przed­nów­ku cier­pią głód. Tak skraj­na bie­da spra­wia, że rodzi­ny cho­rych mają spo­re trud­no­ści w zaopa­try­wa­niu swych bli­skich prze­by­wa­ją­cych w ośrod­ku w żyw­ność. Zaple­cze kuchen­ne ośrod­ka zdro­wia było już w zagra­ża­ją­cym bez­pie­czeń­stwu sta­nie. Przy­czy­ni­ła się do tego rów­nież woj­na z 1994 roku. W takiej sytu­acji sio­stry posta­no­wi­ły wybu­do­wać nową kuch­nię dla cho­rych – oddziel­ny budy­nek, z wypa­la­nej cegły, pokry­ty bla­chą. Trud­ność w reali­za­cji tego pro­jek­tu pole­ga na koniecz­no­ści budo­wie solid­nych fun­da­men­tów, jako że ośro­dek zdro­wia stoi na wzgó­rzu a tam­tej­sze pory desz­czo­we są poważ­nym zagro­że­niem dla słab­szych kon­struk­cji. Kosz­to­rys budo­wy sza­co­wa­ny jest na 7850 euro. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki, dzię­ki swo­im Dar­czyń­com, prze­ka­za­ła całość potrzeb­nej kwoty.

Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdrowia w Rushaki (Rwanda)

Ośro­dek zdro­wia w Rusha­ki (Rwan­da)

Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdrowia w Rushaki (Rwanda)

Ośro­dek zdro­wia w Rusha­ki (Rwan­da)

Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdrowia w Rushaki (Rwanda)

Sta­ra, zagra­ża­ją­cą poża­rem, kuch­nia dla cho­rych w ośrod­ku zdro­wia w Rusha­ki (Rwan­da)