Budowa 35 studni w Mampikony (Madagaskar)

BUDOWA STUDNI

LICZBA PROJEKTU: 35 STUDNI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 05/2015

W Mam­pi­ko­ny, naj­bied­niej­szym rejo­nie Mada­ga­ska­ru, wybu­do­wa­li­śmy 35 stud­ni. Na zdję­ciach pierw­sza z nich.

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Przed reali­za­cją tego pro­jek­tu źró­dłem wody do pi­cia był tam czę­sto zbior­nik ze sto­jącą, męt­ną cie­czą, w któ­rej roz­kła­dały się śmie­ci. Zbior­nik, w któ­rym wła­śnie po­łowa wsi wy­prała swo­je ubra­nia i z któ­rego ko­rzy­stają tak­że zwierzęta.

Trze­ba być go­to­wym na śmierć

Brud­na woda jest źró­dłem cho­lery, ame­bozy i wie­lu in­nych groź­nych cho­rób. W Mam­pi­kony na Ma­da­ga­ska­rze pra­wie 100 proc. po­pu­la­cji ma pa­so­żyty. Przez pa­so­żyty umie­rały zwłasz­cza dzie­ci, jako naj­mniej od­porne i naj­słab­sze. Żyjąc w Mam­pi­kony trze­ba było być go­to­wym na śmierć. Nie było do­stępu do czy­stej wody, nie było le­ków, opie­ki me­dycz­nej, po­wszechne nie­do­ży­wie­nie zbie­ra­ło strasz­ne żni­wo. Dziś ktoś żyje, ju­tro już go nie ma. 

50 ty­sięcy lu­dzi otrzy­ma­ło na­szą pomoc

Dali­śmy miesz­kań­com re­jonu Mam­pi­kony wodę. Czy­stą, bez pa­so­ży­tów. Wy­ko­paliśmy 5 no­wo­cze­snych stud­ni głę­bi­nowych oraz 30 stud­ni tra­dy­cyj­nych. Dzię­ki ich bu­do­wie 50 ty­sięcy lu­dzi zy­skało bez­płatny do­stęp do czy­stej wody. Oca­li­ło to życie set­kom osób.

W Mam­pi­kony na Ma­da­ga­ska­rze pra­cują mi­sjo­na­rze ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­tego, o. Da­riusz Ma­rut i o. Mi­chał Apie­cio­nek. Od pod­szewki zna­ją oni lo­kalne po­trzeby. Wie­dzą, gdzie i ilu lu­dzi po­trze­buje czy­stej wody, gdzie na­leżało ko­pać stud­nie. Po­ro­zu­mieli się z miej­sco­wymi do­staw­cami ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych, zor­ga­ni­zo­wali eki­pę ro­bot­ni­ków. Bra­kowało im tyl­ko pieniędzy.

Koszt wy­bu­do­wa­nia jed­nej stud­ni głę­bi­no­wej to ok. 14 700 zł, a stud­ni ko­pa­nej ok. 6 200 zł.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki zebra­ła i prze­ka­za­ła na Mada­ga­skar 278 947,50 zł, gdzie natych­miast przy­stą­pio­no do budo­wy 35 studni.

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Fra­nço­is (6 lat) i jego sio­stra Marie (7 mie­się­cy) piją wodę ze ście­ku w Mam­pi­ko­ny. Takie sytu­acje mia­ły miej­sce zanim nie powsta­ły studnie.

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Sta­re stud­nie w Mam­pi­ko­ny (Mada­ga­skar). Stud­nia w Andi­lam­be dla 550 dzie­ci przed wybu­do­wa­niem nowo­cze­snych stud­ni ze świe­żą wodą.

Przed wybu­do­wa­niem stud­ni w Mam­pi­ko­ny pit­ną wodę pobie­ra­no w takich ujęć:

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Studnie w Mampikony (Madagaskar)

Soarifine

Soari­fi­ne z Mam­pi­ko­ny. Misjo­na­rze pomo­gli jej pójść do szko­ły. Była pierw­sza w kla­sie. Zbie­ra­ła dzie­ci z naj­bied­niej­szych sza­ła­sów i przy­pro­wa­dza­ła je do szko­ły. Dzię­ki niej przy­naj­mniej dzie­się­cio­ro dzie­ci dziś może się uczyć. Odnaj­dy­wa­ła też zanie­dba­nych cho­rych rówie­śni­ków, cza­sem w ago­nal­nych sta­nach mala­rii. W zeszłym roku zmar­ła, mając 14 lat. Jej orga­nizm nie wytrzy­mał wal­ki z paso­ży­ta­mi, któ­ry­mi zara­zi­ła się, pijąc brud­ną wodę.

Przy­kła­do­we zdję­cia wybu­do­wa­nych studni: