fbpx

Leki dla apteki w Lome (Togo)

W Lo­me, sto­li­cy To­go funk­cjo­nu­je ośro­dek zdro­wia pro­wa­dzo­ny przez sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Mi­syj­ne­go Słu­żeb­nic Du­cha Świę­te­go. Ośro­dek mi­mo że jest skrom­ny (pro­wi­zo­rycz­na ap­te­ka, ma­łe la­bo­ra­to­rium, wspól­na sa­la dzien­ne­go po­by­tu dla pa­cjen­tów) przyj­mu­je śred­nio 1000 pa­cjen­tów mie­sięcz­nie (da­ne za li­piec 2015: 1050 pa­cjen­tów). Ośro­dek jest po re­mon­cie (pra­ce w la­bo­ra­to­rium, zmia­na in­sta­la­cji elek­trycz­nej, od­ma­lo­wa­nie bu­dyn­ków) i speł­nia wszyst­kie wy­mo­gi tam­tej­sze­go mi­ni­ster­stwa zdro­wia.

Ośro­dek zaj­mu­je się dia­gno­zo­wa­niem i le­cze­niem za­rów­no dzie­ci jak i do­ro­słych. Pro­wa­dzo­ne są tu rów­nież kon­sul­ta­cje gi­ne­ko­lo­gicz­ne dla ko­biet w cią­ży. La­bo­ra­to­rium ofe­ru­je i pod­sta­wo­we i spe­cja­li­stycz­ne ana­li­zy, a ap­te­ka dys­po­nu­je naj­po­trzeb­niej­szy­mi le­ka­mi.

Przy­chod­nia cie­szy się spo­rym za­in­te­re­so­wa­niem miej­sco­wej lud­no­ści, ja­ko że w jej po­bli­żu funk­cjo­nu­je spo­ry targ miej­ski, bę­dą­cy źró­dłem utrzy­ma­nia naj­uboż­szych miesz­kań­ców Lo­me. Ży­ją oni z dnia na dzień, upra­wia­jąc drob­ny han­del lub naj­mu­jąc się ja­ko tra­ga­rze na tar­go­wi­sku. Otrzy­mu­ją skraj­nie ni­skie wy­na­gro­dze­nie, w więk­szo­ści prze­zna­cza­ne na wy­na­jem po­ko­ju do spa­nia. Czę­sto tra­fia­ją do ośrod­ka w bar­dzo złym sta­nie, wy­ma­ga­ją­cym na­tych­mia­sto­wej in­ter­wen­cji.

Leki dla apteki w Lome (Togo)

Ośro­dek od­róż­nia od pla­có­wek pań­stwo­wych fakt, że cho­rzy nie ry­zy­ku­ją w nim by­cia ode­sła­ny­mi do do­mu bez otrzy­ma­nia ja­kiej­kol­wiek po­mo­cy. W pań­stwo­wych pla­ców­kach bo­wiem, gdy cho­ry nie ma środ­ków na le­cze­nie, by­wa od­sy­ła­ny bez otrzy­ma­nia po­mo­cy. Sio­stry zda­ją so­bie spra­wę z te­go, że ode­sła­nie pa­cjen­ta np. z ma­la­rią mo­że dla nie­go skoń­czyć się śmier­cią. W ośrod­ku sióstr kosz­ty le­cze­nia są też niż­sze niż w in­nych po­dob­nych miej­scach.

Sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Mi­syj­ne­go Słu­żeb­nic Du­cha Świę­te­go zwró­ci­ły się do na­szej Fun­da­cji z proś­bą o wspar­cie fi­nan­so­we za­ku­pu le­ków. Po wcze­śniej­szej spo­rej jak na ich wa­run­ki in­we­sty­cji – za­ku­pie au­to­ma­tu do he­ma­to­lo­gii – sio­stry sta­nę­ły przed fak­tem bra­ku fun­du­szy na bie­żą­ce za­ku­py nie­zbęd­nych le­ków. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki wspar­ła ich ośro­dek kwo­tą 2500 eu­ro.