Leki dla apteki w Lome (Togo)

LEKI DLA APTEKI

LICZBA PROJEKTU: 1000 PACJENTÓW/M-C

MIEJSCE: LOME, TOGO

NR PROJEKTU: 11/2015

W Lome, sto­li­cy Togo funk­cjo­nu­je ośro­dek zdro­wia pro­wa­dzo­ny przez sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Misyj­ne­go Słu­żeb­nic Ducha Świę­te­go. Ośro­dek mimo że jest skrom­ny (pro­wi­zo­rycz­na apte­ka, małe labo­ra­to­rium, wspól­na sala dzien­ne­go poby­tu dla pacjen­tów) przyj­mu­je śred­nio 1000 pacjen­tów mie­sięcz­nie (dane za lipiec 2015: 1050 pacjen­tów). Ośro­dek jest po remon­cie (pra­ce w labo­ra­to­rium, zmia­na insta­la­cji elek­trycz­nej, odma­lo­wa­nie budyn­ków) i speł­nia wszyst­kie wymo­gi tam­tej­sze­go mini­ster­stwa zdrowia.

Leki dla apteki w Lome (Togo)

Ośro­dek zaj­mu­je się dia­gno­zo­wa­niem i lecze­niem zarów­no dzie­ci jak i doro­słych. Pro­wa­dzo­ne są tu rów­nież kon­sul­ta­cje gine­ko­lo­gicz­ne dla kobiet w cią­ży. Labo­ra­to­rium ofe­ru­je i pod­sta­wo­we i spe­cja­li­stycz­ne ana­li­zy, a apte­ka dys­po­nu­je naj­po­trzeb­niej­szy­mi lekami.

Przy­chod­nia cie­szy się spo­rym zain­te­re­so­wa­niem miej­sco­wej lud­no­ści, jako że w jej pobli­żu funk­cjo­nu­je spo­ry targ miej­ski, będą­cy źró­dłem utrzy­ma­nia naj­uboż­szych miesz­kań­ców Lome. Żyją oni z dnia na dzień, upra­wia­jąc drob­ny han­del lub naj­mu­jąc się jako tra­ga­rze na tar­go­wi­sku. Otrzy­mu­ją skraj­nie niskie wyna­gro­dze­nie, w więk­szo­ści prze­zna­cza­ne na wyna­jem poko­ju do spa­nia. Czę­sto tra­fia­ją do ośrod­ka w bar­dzo złym sta­nie, wyma­ga­ją­cym natych­mia­sto­wej interwencji.

Leki dla apteki w Lome (Togo)

Ośro­dek odróż­nia od pla­có­wek pań­stwo­wych fakt, że cho­rzy nie ryzy­ku­ją w nim bycia ode­sła­ny­mi do domu bez otrzy­ma­nia jakiej­kol­wiek pomo­cy. W pań­stwo­wych pla­ców­kach bowiem, gdy cho­ry nie ma środ­ków na lecze­nie, bywa odsy­ła­ny bez otrzy­ma­nia pomo­cy. Sio­stry zda­ją sobie spra­wę z tego, że ode­sła­nie pacjen­ta np. z mala­rią może dla nie­go skoń­czyć się śmier­cią. W ośrod­ku sióstr kosz­ty lecze­nia są też niż­sze niż w innych podob­nych miejscach.

Sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Misyj­ne­go Słu­żeb­nic Ducha Świę­te­go zwró­ci­ły się do naszej Fun­da­cji z proś­bą o wspar­cie finan­so­we zaku­pu leków. Po wcze­śniej­szej spo­rej jak na ich warun­ki inwe­sty­cji – zaku­pie auto­ma­tu do hema­to­lo­gii – sio­stry sta­nę­ły przed fak­tem bra­ku fun­du­szy na bie­żą­ce zaku­py nie­zbęd­nych leków. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki wspar­ła ich ośro­dek kwo­tą 2500 euro.