Budowa olejarni w Ayos (Kamerun)

BUDOWA OLEJARNI

LICZBA PROJEKTU: 5 HA UPRAW

MIEJSCE: AYOS, MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 16/2015

Prze­ka­za­li­śmy 51 000 euro na inwe­sty­cję w Kame­ru­nie, któ­ra pozwo­li zyskać nie­za­leż­ność finan­so­wą pręż­nie funk­cjo­nu­ją­cej misji, któ­ra pro­wa­dzi m.in. szko­łę i sie­ro­ci­niec. Wspar­li­śmy budo­wę tłocz­ni ole­ju pal­mo­we­go oraz nie­zbęd­ne inwe­sty­cje w plan­ta­cję palm.

Budowa olejarni w Ayos (Kamerun)

Budowa olejarni w Ayos (Kamerun)

O. Fran­ci­szek Zbi­gniew Meus, pau­lin po­cho­dzący z Kra­kowa, na mi­sjach pra­cuje od 20 lat. Od 18 w Ka­me­ru­nie – nie­wiel­kim pań­stwie w środ­ko­wej Afry­ce. W pro­wa­dzo­nej przez mi­sjo­na­rzy w mie­ście Ayos ka­to­lic­kiej szko­le, cie­szą­cej się ogrom­nym za­in­te­re­so­wa­niem miej­sco­wej lud­no­ści, kla­sy mają na­wet po 175 dzie­ci! Gdy o. Fran­ci­szek przy­był na mi­sję, w szko­le uczy­ło się 350 dzie­ci. Te­raz, po 12 la­tach, jest ich już 950. Uczą się w niej dzie­ci od 3 do 12 lat, choć zda­rzają się i dużo star­sze, któ­re wcze­śniej nie mia­ły szans na­uczyć się czy­tać i pisać.

Przy mi­sji oprócz szko­ły funk­cjo­nuje tak­że szko­ła ha­ftu i szy­cia dla dziew­cząt z uli­cy oraz sie­ro­ci­niec dla 25 dzie­cia­ków. Dzia­ła tak­że przy­chod­nia, a mi­sjo­na­rze po­słu­gują w le­pro­zo­rium w wy­dzie­lo­nej dla cho­rych dziel­nicy mia­sta. Aby sfi­nan­so­wać te wszyst­kie nie­zbędne dla miesz­kań­ców ak­tyw­no­ści mi­sji, oj­co­wie pau­lini po­sta­no­wili za­in­we­sto­wać w bu­dowę ole­jarni, któ­ra może stać się kon­kret­nym źró­dłem do­chodu. O. Fran­ci­szek pod­kre­śla: „Jako mi­sja i jako wspól­nota, pra­gniemy w przy­szło­ści być sa­mo­wy­star­czalni i uczyć tej sa­mo­wy­star­czal­no­ści na­szych pa­ra­fian”. Pau­lin wy­li­cza, że rocz­ny przy­chód ze sprze­daży ole­ju pal­mo­wego (spo­żyw­czego oraz ko­sme­tycz­nego) może wy­nieść 35 000 euro.

Ole­jar­nia jest plan­ta­cją o po­wierzchni 5 ha. Obec­nie ro­sną już sa­dzonki ro­ślin. Nie­zbędne jest jesz­cze wy­bu­do­wa­nie ogro­dze­nia o dłu­go­ści pra­wie 1000 me­trów oraz bu­dowa tłocz­ni ole­ju. Obie te in­we­sty­cje to koszt 72 000 euro. Na­sza Fun­da­cja wspar­ła tę ini­cja­tywę kwo­tą 51 000 euro.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim Dar­czyń­com, któ­rzy uzna­li ten pro­jekt za waż­ny i zde­cy­do­wa­li się go wesprzeć.

Budowa olejarni w Ayos (Kamerun)

Budowa olejarni w Ayos (Kamerun)