fbpx

Budowa ujęcia wody w Toamasina (Madagaskar)

Bu­do­wa no­we­go bez­piecz­ne­go uję­cia wo­dy w To­a­ma­si­na

Zre­ali­zo­wa­li­śmy ko­lej­ny pro­jekt, do­star­cza­ją­cy czy­stą wo­dę dla te­re­nów za­gro­żo­nych cho­ro­ba­mi brud­nej wo­dy w Afry­ce. Sfi­nan­so­wa­li­śmy od­wiert no­wej stud­ni na głę­bo­ko­ści ok. 20 me­trów i in­sta­la­cję pom­py elek­trycz­nej na te­re­nie pa­ra­fii No­tre-Da­me de Lo­ur­des w To­a­ma­si­na (dru­gim co do wiel­ko­ści mia­stem na Ma­da­ga­ska­rze). Pra­cu­ją­cy na miej­scu Mi­sjo­na­rze Ob­la­ci Ma­ryi Nie­po­ka­la­nej, przy­by­li do To­a­ma­si­na w 1988 ro­ku, po­za dzia­łal­no­ścią dusz­pa­ster­ską i mi­syj­ną, pro­wa­dzą licz­ne dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne, któ­rych pod­opiecz­ni bę­dą bez­po­śred­ni­mi be­ne­fi­cjan­ta­mi pro­jek­tu. Przy pa­ra­fii dzia­ła­ją róż­ne zrze­sze­nia, m.in. od­dział Ca­ri­tas opie­ku­ją­cy się bied­ny­mi, Soa An­tra – ko­mór­ka po­ma­ga­ją­ca wie­lo­dziet­nym opusz­czo­nym ko­bie­tom. Mi­sjo­na­rze sta­le or­ga­ni­zu­ją po­moc żyw­no­ścio­wą. Przy­kła­do­wo każ­dej nie­dzie­li przy pa­ra­fii dzia­ła Tsa­ra­fan­dray, któ­ra ofe­ru­je wier­nym po­sił­ki po bar­dzo ni­skich ce­nach.

Budowa ujęcia wody w Toamasina (Madagaskar)

Bu­do­wa uję­cia wo­dy w To­a­ma­si­na (Ma­da­ga­skar)

No­we uję­cie wo­dy po­mo­że w tej dzia­łal­no­ści so­cjal­nej. Ko­rzy­sta­ją­cy­mi z pro­jek­tu bę­dą pa­ra­fia­nie a tak­że lu­dzie z są­siedz­twa. Sy­tu­acja przed roz­po­czę­ciem pro­jek­tu by­ła bar­dzo trud­na: wo­da uży­wa­na do tej po­ry nada­wa­ła się do spo­ży­cia je­dy­nie po wie­lo­krot­nym prze­fil­tro­wa­niu lub prze­go­to­wa­niu, a i tak czę­sto po­wo­do­wa­ła róż­ne cho­ro­by.

By­ła do­tych­czas po­bie­ra­na z miej­skiej in­sta­la­cji wo­do­cią­go­wej. Mi­mo iż po­bie­ra­ne są za nią mie­sięcz­ne opła­ty ob­cią­ża­ją­ce bu­dżet mi­syj­ny, wo­da z miej­skich rur by­ła rzad­ko­ścią a jej czy­stość rów­nież po­zo­sta­wia­ła wie­le do ży­cze­nia. Dru­gą moż­li­wo­ścią by­ło czer­pa­nie wo­dy z pom­py ręcz­nej za­in­sta­lo­wa­nej na te­re­nie pa­ra­fii. Sys­tem skła­da się z sze­ścio­me­tro­wej ru­ry wbi­tej w zie­mię (pia­sek) i pry­mi­tyw­ne­go urzą­dze­nia za­sy­sa­ją­ce­go pod­skór­ną wo­dę. Nie­ste­ty, tak uzy­ska­na wo­da nie na­da­je się w ogó­le do spo­ży­cia, a by­ła naj­czę­ściej uży­wa­na!

Kon­struk­cja uję­cia wo­dy po­le­ga na od­wier­cie i in­sta­la­cji dwu­dzie­sto­me­tro­wej ru­ry ze spe­cjal­nym fil­trem i pom­pą elek­trycz­ną. Co waż­niej­sze, sys­tem ten jest już spraw­dzo­ny na Ma­da­ga­ska­rze, szcze­gól­nie w tym re­gio­nie kra­ju i cie­szy się bar­dzo przy­chyl­ną opi­nią użyt­kow­ni­ków.

Ce­le pro­jek­tu

  • Uzy­ska­nie pit­nej wo­dy
  • Zwięk­sze­nie do­stę­pu i ko­rzy­sta­nia z wo­dy
  • Po­pra­wa hi­gie­ny
  • Zmniej­sze­nie ry­zy­ka (eli­mi­na­cja) cho­rób
  • Zmniej­sze­nie opłat za wo­dę z miej­skiej in­sta­la­cji wo­do­cią­go­wej

Koszt pro­jek­tu

8 415 000 MGA, czy­li 2 400 eu­ro.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­ka­za­ła na ten pro­jekt 2400 eu­ro.

Budowa ujęcia wody w Toamasina (Madagaskar)

Sta­re uję­cie wo­dy, przy­czy­na wie­lu groź­nych cho­rób