Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

URUCHOMIENIE MŁYNA

LICZBA PROJEKTU: 2 SILNIKI

MIEJSCE: HELOTA, TOGO

NR PROJEKTU: 14/2015

Helo­ta to ubo­ga wio­ska na pół­no­cy Togo. Pod­sta­wą utrzy­ma­nia miej­sco­wej lud­no­ści jest rol­nic­two. Ręcz­nie upra­wia­na zie­mia przy­no­si plo­ny, będą­ce źró­dłem poży­wie­nia dla więk­szo­ści ludzi — są to: kuku­ry­dza, sor­go, faso­la, soja, orzesz­ki ziem­ne i w nie­wiel­kim zakre­sie maniok czy słod­kie ziem­nia­ki. Codzien­nym posił­kiem na sto­łach w Helo­cie jest pate, czy­li potra­wa z mąki kuku­ry­dzia­nej. Kuku­ry­dzę mie­li się w nie­wiel­kich mły­nach, posia­da­ją­cych pro­sty sil­nik spa­li­no­wy, któ­re funk­cjo­nu­ją nie­mal w każ­dej wio­sce w kra­ju. Ze wzglę­du na nie­wiel­ką licz­bę mły­nów, kobie­ty nie­raz sto­ją w kolej­ce cały dzień, by zmie­lić mąkę dla rodzi­ny na nad­cho­dzą­cy tydzień. W Helo­cie stoi sta­ry budy­nek, w któ­rym mie­ścił się nie­gdyś młyn. W związ­ku z nowy­mi ini­cja­ty­wa­mi sióstr ze Zgro­ma­dze­nia Słu­żeb­nic Ducha Świę­te­go (jak choć­by sfi­nan­so­wa­na przez Dar­czyń­ców naszej Fun­da­cji szko­ła kra­wiec­ka dla dziew­cząt oraz nale­żą­cy do niej inter­nat) potrze­ba uru­cho­mie­nia nowe­go mły­na w Helo­cie sta­ła się palą­ca. Sio­stry zwró­ci­ły się do naszej Fun­da­cji z proś­bą o sfi­nan­so­wa­nie remon­tu sta­re­go mły­na, któ­ry słu­żył­by i szko­le, i pobli­skie­mu szpi­ta­lo­wi, przed­szko­lu oraz gim­na­zjum oraz oczy­wi­ście wszyst­kich potrze­bu­ją­cym miesz­kań­com z oko­li­cy. Taki młyn był­by nie­oce­nio­ną pomo­cą w doży­wia­niu dzie­ci, będą­cych pod sta­łą opie­ką Zgromadzenia.

Sio­stry opra­co­wa­ły pro­jekt, któ­re­go reali­za­cja obejmowałby:

  • remont sta­re­go budyn­ku młyna;
  • kon­struk­cję zada­sze­nia fron­to­wej stro­ny budynku;
  • insta­la­cję dwóch meta­lo­wych okien oraz drzwi;
  • zakup mły­nów do mie­le­nia zia­ren oraz do łuska­nia kukurydzy;
  • zakup dwóch sil­ni­ków spalinowych;
  • zakup szli­fier­ki z osprzętowaniem;
  • insta­la­cje.

Koszt tych wszyst­kich prac wyce­nio­no na kwo­tę 5324 euro, któ­re to środ­ki zosta­ły w listo­pa­dzie 2015 r. prze­ka­za­ne Zgro­ma­dze­niu Misyj­ne­mu Słu­żeb­nic Ducha Świę­te­go przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afryki.

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

Sio­stry zakła­da­ją, że młyn będzie pra­co­wał dwa razy w tygo­dniu, obsłu­gu­jąc potrze­by misji oraz miej­sco­wej lud­no­ści. Wpły­wy z jego dzia­łal­no­ści pozwo­lą na bie­żą­ce utrzy­ma­nie mły­na, jego amor­ty­za­cję a dodat­ko­wo odpa­dy z mie­le­nia zia­ren zosta­ną wyko­rzy­sta­ne jako pasza w hodow­li zwie­rząt chlew­nych hodo­wa­nych na potrze­by inter­na­tu dla dziewcząt.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim Dar­czyń­com, któ­rych ofiar­ność pozwo­li­ła na prze­ka­za­nie nie­zbęd­nych środ­ków na tę inwe­sty­cję w Togo.

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

Upra­wa kuku­ry­dzy w Togo.

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

Upra­wa kuku­ry­dzy w Togo.

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

Przy­szłe kraw­co­we z Helo­ty uczą się swo­je­go fachu.