fbpx

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

He­lo­ta to ubo­ga wio­ska na pół­no­cy To­go. Pod­sta­wą utrzy­ma­nia miej­sco­wej lud­no­ści jest rol­nic­two. Ręcz­nie upra­wia­na zie­mia przy­no­si plo­ny, bę­dą­ce źró­dłem po­ży­wie­nia dla więk­szo­ści lu­dzi — są to: ku­ku­ry­dza, sor­go, fa­so­la, so­ja, orzesz­ki ziem­ne i w nie­wiel­kim za­kre­sie ma­niok czy słod­kie ziem­nia­ki. Co­dzien­nym po­sił­kiem na sto­łach w He­lo­cie jest pa­te, czy­li po­tra­wa z mą­ki ku­ku­ry­dzia­nej. Ku­ku­ry­dzę mie­li się w nie­wiel­kich mły­nach, po­sia­da­ją­cych pro­sty sil­nik spa­li­no­wy, któ­re funk­cjo­nu­ją nie­mal w każ­dej wio­sce w kra­ju. Ze wzglę­du na nie­wiel­ką licz­bę mły­nów, ko­bie­ty nie­raz sto­ją w ko­lej­ce ca­ły dzień, by zmie­lić mą­kę dla ro­dzi­ny na nad­cho­dzą­cy ty­dzień. W He­lo­cie stoi sta­ry bu­dy­nek, w któ­rym mie­ścił się nie­gdyś młyn. W związ­ku z no­wy­mi ini­cja­ty­wa­mi sióstr ze Zgro­ma­dze­nia Słu­żeb­nic Du­cha Świę­te­go (jak choć­by sfi­nan­so­wa­na przez Dar­czyń­ców na­szej Fun­da­cji szko­ła kra­wiec­ka dla dziew­cząt oraz na­le­żą­cy do niej in­ter­nat) po­trze­ba uru­cho­mie­nia no­we­go mły­na w He­lo­cie sta­ła się pa­lą­ca. Sio­stry zwró­ci­ły się do na­szej Fun­da­cji z proś­bą o sfi­nan­so­wa­nie re­mon­tu sta­re­go mły­na, któ­ry słu­żył­by i szko­le, i po­bli­skie­mu szpi­ta­lo­wi, przed­szko­lu oraz gim­na­zjum oraz oczy­wi­ście wszyst­kich po­trze­bu­ją­cym miesz­kań­com z oko­li­cy. Ta­ki młyn był­by nie­oce­nio­ną po­mo­cą w do­ży­wia­niu dzie­ci, bę­dą­cych pod sta­łą opie­ką Zgro­ma­dze­nia.

Sio­stry opra­co­wa­ły pro­jekt, któ­re­go re­ali­za­cja obej­mo­wał­by:

  • re­mont sta­re­go bu­dyn­ku mły­na;
  • kon­struk­cję za­da­sze­nia fron­to­wej stro­ny bu­dyn­ku;
  • in­sta­la­cję dwóch me­ta­lo­wych okien oraz drzwi;
  • za­kup mły­nów do mie­le­nia zia­ren oraz do łu­ska­nia ku­ku­ry­dzy;
  • za­kup dwóch sil­ni­ków spa­li­no­wych;
  • za­kup szli­fier­ki z osprzę­to­wa­niem;
  • in­sta­la­cje.

 

Koszt tych wszyst­kich prac wy­ce­nio­no na kwo­tę 5324 eu­ro, któ­re to środ­ki zo­sta­ły w li­sto­pa­dzie 2015 r. prze­ka­za­ne Zgro­ma­dze­niu Mi­syj­ne­mu Słu­żeb­nic Du­cha Świę­te­go przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afry­ki.

Sio­stry za­kła­da­ją, że młyn bę­dzie pra­co­wał dwa ra­zy w ty­go­dniu, ob­słu­gu­jąc po­trze­by mi­sji oraz miej­sco­wej lud­no­ści. Wpły­wy z je­go dzia­łal­no­ści po­zwo­lą na bie­żą­ce utrzy­ma­nie mły­na, je­go amor­ty­za­cję a do­dat­ko­wo od­pa­dy z mie­le­nia zia­ren zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­ne ja­ko pa­sza w ho­dow­li zwie­rząt chlew­nych ho­do­wa­nych na po­trze­by in­ter­na­tu dla dziew­cząt.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim Dar­czyń­com, któ­rych ofiar­ność po­zwo­li­ła na prze­ka­za­nie nie­zbęd­nych środ­ków na tę in­we­sty­cję w To­go.

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

Upra­wa ku­ku­ry­dzy w To­go.

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

Upra­wa ku­ku­ry­dzy w To­go.

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo)

Przy­szłe kraw­co­we z He­lo­ty uczą się swo­je­go fa­chu.