fbpx

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Na­sza Fun­da­cja prze­ka­za­ła środ­ki na bu­do­wę ośrod­ka zdro­wia w Mam­pi­ko­ny na Ma­da­ga­ska­rze. Bu­do­wa ru­szy­ła peł­ną pa­rą. W ostat­nich ty­go­dniach 2015 ro­ku mia­ło miej­sce po­świę­ce­nie fun­da­men­tów, w któ­rym wzię­ło udział 250 miej­sco­wych dzie­ci z kan­ty­ny, pro­wa­dzo­nej przez mi­sjo­na­rzy z Byd­gosz­czy. Dla wie­lu z naj­bied­niej­szych dzie­ci, któ­re je­dzą tu co­dzien­nie obia­dy, to je­dy­ny po­si­łek w cią­gu dnia. Kie­dy dzie­ci się do­wie­dzia­ły, że przy­chod­nia jest bu­do­wa­na dla nich, naj­pierw wszyst­kie za­czę­ły bić bra­wo. To, co się sta­ło chwi­lę po­tem, zo­sta­nie w ser­cach mi­sjo­na­rzy na za­wsze: wszy­scy z wła­snej ini­cja­ty­wy po pro­stu wzię­li się do pra­cy.

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny przez mi­sjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Du­cha Świę­te­go (któ­rzy na miej­scu pro­wa­dzą m.in. sie­ro­ci­niec, bu­du­ją ko­lej­ne szko­ły oraz stud­nie) ma na ce­lu ochro­nę ży­cia i zdro­wia miesz­kań­ców Czer­wo­nej Wy­spy po­przez dia­gno­sty­kę la­bo­ra­to­ryj­ną cho­rób tro­pi­kal­nych i opie­kę me­dycz­ną w ośrod­ku zdro­wia. Przed­się­wzię­cie kie­ro­wa­ne jest do ubo­giej lud­no­ści, przede wszyst­kim dzie­ci, któ­rych nie stać na płat­ną opie­kę me­dycz­ną w lo­kal­nych punk­tach me­dycz­nych. Służ­ba zdro­wia na Ma­da­ga­ska­rze jest od­płat­na i w więk­szo­ści przy­pad­ków nie­do­stęp­na dla Mal­ga­szów utrzy­mu­ją­cych się z upra­wy ce­bu­li, ry­żu i ma­nio­ku. Czę­sto zda­rza się, że śmierć z po­wo­du cho­rób za­kaź­nych (ule­czal­nych sku­tecz­ny­mi le­ka­mi), spo­wo­do­wa­na jest ubó­stwem da­ne­go go­spo­dar­stwa do­mo­we­go. Pro­blem zdro­wot­ny jest obec­nie głów­nym za­gad­nie­niem, z któ­rym pań­stwo nie mo­że so­bie po­ra­dzić.

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Naj­czę­ściej umie­ra­ją ko­bie­ty i dzie­ci

W 2009 ro­ku po za­ma­chu sta­nu sy­tu­acja mal­ga­skiej służ­by zdro­wia zmie­ni­ła się dia­me­tral­nie. Fi­nan­so­wa­nie ze­wnętrz­ne, któ­re utrzy­ma­ło pań­stwo w 70%, zo­sta­ło prze­rwa­ne na okres kon­sty­tu­cyj­ne­go wy­bo­ru pre­zy­den­ta. Ucier­pia­ły na tym przede wszyst­kim sek­to­ry zdro­wot­ne, edu­ka­cyj­ne i go­spo­dar­cze (we­dług Ban­ku Świa­to­we­go wzrost go­spo­dar­czy spadł z 7% do 0,6%). Co wię­cej, stan pu­blicz­nych szpi­ta­li nie speł­nia norm (brak sprzę­tu i per­so­ne­lu, sła­ba prak­ty­ka sa­ni­tar­na i hi­gie­nicz­na, ko­rup­cja, brak pro­fi­lak­ty­ki i ba­dań dia­gno­stycz­nych), co przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia śmier­tel­no­ści, głów­nie dzie­ci. We­dług da­nych, na cho­ro­by za­kaź­ne, czy­li te, na któ­re mo­że­my wpły­nąć po­przez od­po­wied­nią dia­gno­sty­kę i wpro­wa­dze­nie le­cze­nia, umie­ra­ją naj­czę­ściej ko­bie­ty i dzie­ci. Jest to spo­wo­do­wa­ne szcze­gól­nym ubó­stwem w tej gru­pie spo­łecz­nej oraz nie­do­stęp­no­ścią punk­tów me­dycz­nych. Śmierć oko­ło­po­ro­do­wa na Ma­da­ga­ska­rze jest jed­ną z naj­wyż­szych na świe­cie. Do­dat­ko­wo, we­dług świa­to­wych da­nych (CIA, 2013) na 10 tys. miesz­kań­ców na Ma­da­ga­ska­rze przy­pa­da 23 wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych me­dy­ków, w któ­rych skład wcho­dzą: lekarz/ka, pielęgniarz/ka, położnik/na. Nie­sie to za so­bą kon­se­kwen­cję bra­ku per­so­ne­lu me­dycz­ne­go i słab­szą opie­kę nad pa­cjen­tem, je­śli zo­sta­ła ona już pod­ję­ta.

Żni­wo ma­la­rii

Naj­waż­niej­sze sta­ty­sty­ki śmier­tel­no­ści (WHO 2012) przed­sta­wia­ją się na­stę­pu­ją­co: 240 ko­biet umie­ra na 100 tys. ży­wych uro­dzeń (2. miej­sce w Afry­ce Sub­sa­ha­ryj­skiej), 58 dzie­ci na 1000 umie­ra do pią­te­go ro­ku ży­cia (nie­do­ży­wie­nie, ma­la­ria, gruź­li­ca, śmierć oko­ło­po­ro­do­wa), bli­sko 500 mło­dych lu­dzi w wie­ku 15–16 lat ma naj­róż­niej­sze cho­ro­by za­kaź­ne i ko­mu­ni­ka­cyj­ne. Du­żym pro­ble­mem jest za­cho­ro­wal­ność na ma­la­rię, gdyż na 100 tys. miesz­kań­ców cho­ru­je 3660 osób – jest to dra­ma­tycz­nie wy­so­ka licz­ba, zwa­żyw­szy na nie­wiel­ką ilość per­so­ne­lu me­dycz­ne­go. Co wię­cej, sła­ba dia­gno­sty­ka – za póź­na, bądź myl­na – do­pro­wa­dza do nie­po­trzeb­nych zgo­nów. Umie­ra­ją naj­czę­ściej dzie­ci i mło­dzież oraz ko­bie­ty. Głów­ne przy­czy­ny to ubó­stwo i nie­do­ży­wie­nie. Osła­bio­ny dłu­go­trwa­łym gło­dem or­ga­nizm sła­biej ra­dzi so­bie z cho­ro­bą, przez co skra­ca się okres wy­lę­ga­nia za­rodź­ca ma­la­rii, a tym sa­mym przy­śpie­sza pro­ces cho­ro­bo­wy. Źle po­sta­wio­na dia­gno­za (spo­wo­do­wa­na bra­kiem sprzę­tu i świa­do­mo­ści) do­pro­wa­dza do przed­wcze­snej śmier­ci.

O lep­szą dia­gno­sty­kę

Na Ma­da­ga­ska­rze 51% zgo­nów moż­na za­po­biec wła­ści­wą dia­gno­sty­ką i pra­wi­dło­wym le­cze­niem. Szyb­ka dia­gno­sty­ka la­bo­ra­to­ryj­na po­zwa­la na wpro­wa­dze­nie pra­wi­dło­we­go le­cze­nia, zmniej­sza okres cho­ro­by, kosz­ty le­cze­nia i po­zwa­la na szyb­szy po­wrót do ak­tyw­no­ści spo­łecz­nej cho­re­go.

Na 51% zgo­nów skła­da­ją się

 • cho­ro­by za­kaź­ne (ma­la­ria, dur brzusz­ny, cho­ro­by pa­so­żyt­ni­cze, gruź­li­ca, za­pa­le­nia płuc i in­ne bakteryjne/wirusowe) – tu zna­czą­co po­ma­ga­ją pro­ste te­sty la­bo­ra­to­ryj­ne, wy­ma­zy mi­kro­sko­po­we,
 • śmierć oko­ło­po­ro­do­wa – tu zna­czą­co po­ma­ga pra­wi­dło­wa prak­ty­ka sa­ni­tar­na i hi­gie­nicz­na, świa­do­mość per­so­ne­lu me­dycz­ne­go,
 • nie­do­ży­wie­nie – tu zna­czą­co po­ma­ga od­po­wied­nie le­cze­nie we wcze­snym sta­dium (ba­da­nia okre­so­we po­zwa­la­ją­ce na wcze­sne zdia­gno­zo­wa­nie pierw­szych symp­to­mów nie­do­ży­wie­nia).

Pro­jekt ma na ce­lu jesz­cze szyb­sze dia­gno­zo­wa­nie cho­rób i wpro­wa­dze­nie od­po­wied­nie­go le­cze­nia, a tym sa­mym ofia­ro­wa­nie szan­sy god­ne­go ży­cia i le­cze­nia lu­dziom ubo­gim i bę­dą­cych w szcze­gól­nie trud­nej sy­tu­acji. Jest od­po­wie­dzią na licz­ne in­cy­den­ty ma­la­rii, du­ru brzusz­ne­go i cho­rób pa­so­żyt­ni­czych, z któ­ry­mi ma­my do czy­nie­nia każ­de­go dnia na mi­sji.

Za­ło­że­nia pro­jek­tu

 • bu­do­wa środ­ka zdro­wia z la­bo­ra­to­rium oraz dwie­ma sa­la­mi dla cho­rych ho­spi­ta­li­zo­wa­nych,
 • dar­mo­wa opie­ka me­dycz­na (w tym le­kar­stwa i wy­ro­by me­dycz­ne) dla dzie­ci ob­ję­tych pro­gra­mem „Ad­op­cja na Od­le­głość (1300 naj­bied­niej­szych dzie­ci z te­re­nu mi­sji w Mam­pi­ko­ny i są­sied­nich wio­sek) oraz sym­bo­licz­na opła­ta (pro­por­cjo­nal­nie niż­sza od lo­kal­nych punk­tów me­dycz­nych) dla po­zo­sta­łych miesz­kań­ców,
 • pro­fe­sjo­nal­ny per­so­nel me­dycz­ny oraz la­bo­ra­to­ryj­ny,
 • do­ży­wia­nie spe­cjal­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi dzie­ci szcze­gól­nie nie­do­ży­wio­nych,
 • ba­da­nia dia­gno­stycz­ne i pro­fi­lak­tycz­ne dzie­ci wie­ku szkol­ne­go,
 • roz­wój seg­men­tu me­dycz­ne­go w re­gio­nie po­przez no­wo­cze­sne me­to­dy le­cze­nia i do­brej ja­ko­ści sprzęt me­dycz­ny,
 • no­we miej­sca pra­cy,
 • szyb­ka dia­gno­sty­ka i pra­wi­dło­we le­cze­nie,
 • wy­rów­ny­wa­nie szans i do­stę­pu do opie­ki me­dycz­nej w spo­łe­czeń­stwie (po­moc ko­bie­tom sa­mot­nie wy­cho­wu­ją­cym i bę­dą­cym w szcze­gól­nie trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej),
 • na­wią­za­nie współ­pra­cy z lo­kal­ny­mi le­ka­rza­mi i pla­ców­ka­mi me­dycz­ny­mi po­przez zle­ce­nia ba­dań la­bo­ra­to­ryj­nych,
 • punkt edu­ka­cyj­ny i na­uko­wy dla szkół,
 • prze­pro­wa­dza­nie ak­cji od­ro­ba­cza­nia dzie­ci, szcze­pień oraz su­ple­men­ta­cji w wy­bra­nych hi­po­wi­ta­mi­no­zach,
 • współ­pra­ca ze świa­to­wy­mi or­ga­ni­za­cja­mi na rzecz po­pra­wy lecz­nic­twa w re­gio­nie (UNICEF, WHO, or­ga­ni­za­cje pol­skie).

Funk­cjo­no­wa­nie ośrod­ka

Pro­jekt prze­wi­du­je bu­do­wę ośrod­ka zdro­wia z la­bo­ra­to­rium me­dycz­nym. Na ośro­dek zdro­wia skła­dać się bę­dzie ga­bi­net za­bie­go­wy, la­bo­ra­to­rium wraz z ap­tecz­ką na wy­łącz­ność ośrod­ka, dwie sa­le dla ho­spi­ta­li­zo­wa­nych cho­rych oraz to­a­le­ty. La­bo­ra­to­rium wy­po­sa­żo­ne bę­dzie w pod­sta­wo­wy sprzęt do mor­fo­lo­gii krwi oraz wy­so­kiej ja­ko­ści mi­kro­skop do oce­nia­nia wy­ma­zów. Po­miesz­cze­nie kli­ma­ty­zo­wa­ne (nie­zbęd­ne do pra­cy de­li­kat­ne­go sprzę­tu) oraz z do­stę­pem ener­gii z pa­ne­li sło­necz­nych. Ap­tecz­ka wy­po­sa­żo­na w pod­sta­wo­we le­ki wy­ko­rzy­sty­wa­ne do le­cze­nia lo­kal­nych cho­rób za­kaź­nych (i tro­pi­kal­nych), wszel­kie wy­ro­by me­dycz­ne, su­ple­men­ty wi­ta­mi­no­we i pre­pa­ra­ty dla dzie­ci. Ga­bi­net za­bie­go­wy z nie­zbęd­nym sprzę­tem do po­da­wa­nia za­strzy­ków do­mię­śnio­wych i do­żyl­nych, kro­pló­wek, po­bie­ra­nia krwi, ba­da­nia sta­nu od­ży­wie­nia i an­tro­po­me­trii cho­rych oraz ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne w ra­mach edu­ka­cji dzie­ci ze szkół.

Prze­wi­du­je się za­trud­nie­nie wy­kwa­li­fi­ko­wa­ne­go per­so­ne­lu me­dycz­ne­go i la­bo­ra­to­ryj­ne­go. Pa­cjen­tom za­pew­nio­na bę­dzie naj­lep­sza opie­ka me­dycz­na — przede wszyst­kim oso­bom ubo­gim, któ­rych nie stać na sko­rzy­sta­nie z pu­blicz­nej bądź pry­wat­nej opie­ki me­dycz­nej (w obu przy­pad­kach usłu­ga jest od­płat­na).

Ośro­dek zdro­wia bę­dzie rów­nież otwar­ty na współ­pra­cę za­rów­no z or­ga­ni­za­cja­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi (m.in. WHO, UNICEF) po­przez szcze­pie­nia i su­ple­men­ta­cję, jak rów­nież z lo­kal­ny­mi punk­ta­mi me­dycz­ny­mi ofe­ru­jąc usłu­gi la­bo­ra­to­ryj­ne. Prze­wi­du­je się tak­że ho­spi­ta­li­za­cje dłu­go­ter­mi­no­we cho­rych po­trze­bu­ją­cych co­dzien­nej pie­lę­gna­cji (szcze­gól­nie nie­do­ży­wio­ne oso­by, trę­do­wa­ci i in.) do mo­men­tu wy­le­cze­nia bądź uzy­ska­nia sa­mo­dziel­no­ści.

Kosz­ty re­ali­za­cji

Koszt pro­jek­tu to kwo­ta 72 034 zł (sfi­nan­so­wa­ny przez Pol­ską Fun­da­cję dla Afry­ki we współ­pra­cy z Fun­da­cją Pro­dia­gno­stics).