fbpx

Remont szkoły w Mampikony (Madagaskar)

Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny w Szko­le Ka­to­lic­kiej im. Św. Fran­cisz­ka z Asy­żu na te­re­nie Mi­sji Ka­to­lic­kiej w Mam­pi­ko­ny na Ma­da­ga­ska­rze ma na ce­lu re­no­wa­cję bu­dyn­ku szkol­ne­go (2 sal lek­cyj­nych po ok. 55 uczniów w każ­dej).

Bu­dy­nek zo­stał wznie­sio­ny przez ro­dzi­ców w ok. 1993 ro­ku. Kon­struk­cja o ni­skim na­kła­dzie, pra­wie bez uży­cia ce­men­tu i me­ta­lo­wych zbro­jeń, głów­nie z po­wo­du bra­ku dro­gi w tam­tym cza­sie. Ma­te­ria­ły te by­ły bar­dzo dro­gie i cięż­kie do zdo­by­cia. Obec­nie bu­dy­nek jest w bar­dzo złym sta­nie i nie na­da­je się do użyt­ku. Prze­rdze­wia­ła i dziu­ra­wa bla­cha na da­chu da­je o so­bie znać pod­czas po­ry desz­czo­wej. Ostat­nie, po­ry­wi­ste wia­try po­de­rwa­ły część da­chu, któ­ry gro­zi za­wa­le­niem. Na ścia­nach po­ja­wia się co­raz wię­cej pęk­nięć, któ­re bu­dzą co­raz więk­szy nie­po­kój.

Do Ka­to­lic­kiej Szko­ły w Mam­pi­ko­ny uczęsz­cza obec­nie pra­wie 1800 uczniów. Opła­ty uisz­cza­ne przez ro­dzi­ców star­cza­ją na po­kry­cie mi­ni­mal­ne­go wy­na­gro­dze­nia dla za­trud­nio­nych 50 na­uczy­cie­li oraz pod­sta­wo­we ma­te­ria­ły jak pa­pier czy kre­da.

War­to za­uwa­żyć, że ro­dzi­ce uczniów chęt­nie uczest­ni­czą w róż­nych ak­cjach re­mon­to­wych, ale ta prze­kra­cza ich moż­li­wo­ści ze wzglę­du na ko­niecz­ne, du­że na­kła­dy fi­nan­so­we. Szko­ła nie po­sia­da żad­nej wol­nej sa­li, do któ­rej moż­na by prze­nieść dzie­ci. Ze wzglę­du na co­raz więk­sze ry­zy­ko za­wa­le­nia i zbli­ża­ją­cą się po­rę desz­czo­wą, re­mont sta­je się co­raz bar­dziej pil­ny i nie­zbęd­ny, by ma­li ucznio­wie mo­gli da­lej spo­koj­nie i bez­piecz­nie kon­ty­nu­ować swo­ją na­ukę.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­ka­za­ła na re­mont szko­ły 2138 eu­ro. Z kwo­ty tej zo­sta­ną za­ku­pio­ne m.in. prę­ty zbro­je­nio­we, ce­ment, ce­gły, de­ski, bel­ki, gwoź­dzie i bla­cha.

Re­mon­to­wa­na szko­ła w Mam­pi­ko­ny

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)

Budowa przychodni w Mampikony (Madagaskar)