Remont szkoły w Mampikony (Madagaskar)

REMONT SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 110 UCZNIÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 19/2015

Pro­jekt reali­zo­wa­ny w Szko­le Kato­lic­kiej im. Św. Fran­cisz­ka z Asy­żu na tere­nie Misji Kato­lic­kiej w Mam­pi­ko­ny na Mada­ga­ska­rze ma na celu reno­wa­cję budyn­ku szkol­ne­go (2 sal lek­cyj­nych po ok. 55 uczniów w każdej).

Budy­nek został wznie­sio­ny przez rodzi­ców w ok. 1993 roku. Kon­struk­cja o niskim nakła­dzie, pra­wie bez uży­cia cemen­tu i meta­lo­wych zbro­jeń, głów­nie z powo­du bra­ku dro­gi w tam­tym cza­sie. Mate­ria­ły te były bar­dzo dro­gie i cięż­kie do zdo­by­cia. Obec­nie budy­nek jest w bar­dzo złym sta­nie i nie nada­je się do użyt­ku. Prze­rdze­wia­ła i dziu­ra­wa bla­cha na dachu daje o sobie znać pod­czas pory desz­czo­wej. Ostat­nie, pory­wi­ste wia­try pode­rwa­ły część dachu, któ­ry gro­zi zawa­le­niem. Na ścia­nach poja­wia się coraz wię­cej pęk­nięć, któ­re budzą coraz więk­szy niepokój.

Do Kato­lic­kiej Szko­ły w Mam­pi­ko­ny uczęsz­cza obec­nie pra­wie 1800 uczniów. Opła­ty uisz­cza­ne przez rodzi­ców star­cza­ją na pokry­cie mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia dla zatrud­nio­nych 50 nauczy­cie­li oraz pod­sta­wo­we mate­ria­ły jak papier czy kreda.

War­to zauwa­żyć, że rodzi­ce uczniów chęt­nie uczest­ni­czą w róż­nych akcjach remon­to­wych, ale ta prze­kra­cza ich moż­li­wo­ści ze wzglę­du na koniecz­ne, duże nakła­dy finan­so­we. Szko­ła nie posia­da żad­nej wol­nej sali, do któ­rej moż­na by prze­nieść dzie­ci. Ze wzglę­du na coraz więk­sze ryzy­ko zawa­le­nia i zbli­ża­ją­cą się porę desz­czo­wą, remont sta­je się coraz bar­dziej pil­ny i nie­zbęd­ny, by mali ucznio­wie mogli dalej spo­koj­nie i bez­piecz­nie kon­ty­nu­ować swo­ją naukę.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­ka­za­ła na remont szko­ły 2138 euro. Z kwo­ty tej zosta­ną zaku­pio­ne m.in. prę­ty zbro­je­nio­we, cement, cegły, deski, bel­ki, gwoź­dzie i blacha.

Remon­to­wa­na szko­ła w Mampikony 

Remont szkoły w Mampikony (Madagaskar)
Remont szkoły w Mampikony (Madagaskar)