fbpx

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy do Ka­me­ru­nu 13 140,00 zł, aby wes­przeć ten pro­jekt. Dzien­na sta­ty­sty­ka za­trzy­ma­nych więź­niów w tym wię­zie­niu wa­ha się od 900 do 980 osób.

Sio­stra Oren­cja He­le­na Żak ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mi­sjo­na­rek Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go (sio­stry pal­lo­tyn­ki) od 2004 ro­ku pra­cu­je ja­ko mi­sjo­nar­ka w Ka­me­ru­nie, a od 2009 ro­ku po­słu­gu­je w mie­ście Ba­fo­us­sam. M.in. 2–3 ra­zy w ty­go­dniu pra­cu­je ja­ko wo­lon­ta­riusz­ka w cen­tral­nym wię­zie­niu Ba­fo­us­sam. Za­sięg jej dzia­ła­nia jest zróż­ni­co­wa­ny: du­cho­wy, mo­ral­ny, so­cjal­ny, opie­ka me­dycz­na, do­ży­wia­nie. Do­tąd zor­ga­ni­zo­wa­no w wię­zie­niu m.in. ka­te­chu­me­nat i róż­ne gru­py mo­dli­tew­ne (co­dzien­na mo­dli­twa, Msze św., ró­ża­niec, lek­tu­ra Pi­sma św., dro­ga krzy­żo­wa). Dzię­ki po­mo­cy fi­nan­so­wej z Ca­ri­tas zdo­ła­no na­pra­wić da­chy nad ce­la­mi wię­zien­ny­mi, zor­ga­ni­zo­wać han­gar dla od­wie­dza­ją­cych, zmo­dy­fi­ko­wać sek­tor mło­do­cia­nych i ko­biet. Obec­nie ko­niecz­ne pra­ce to re­mont kuch­ni, wy­mia­na za­da­sze­nia nad kuch­nią, na­pra­wa trzech pie­ców z pa­le­ni­ska­mi, bu­do­wa ko­mi­nów.

W wię­zie­niu wa­run­ki są wy­jąt­ko­wo trud­ne: ce­le nie są więk­sze jak 3 na 5m. W ce­li miesz­ka 20–30 miesz­kań­ców. Ra­cja żyw­no­ścio­wa to ma­ła mi­secz­ka do jed­ne­go li­tra po­jem­no­ści – go­to­wa­na ku­ku­ry­dza okra­szo­na czer­wo­nym ole­jem al­bo ku­ku­ry­dza mie­lo­na ugo­to­wa­na na wo­dzie w po­sta­ci pap­ki z so­sem so­jo­wym. Ra­cja jest prze­zna­czo­na na 24 godz. Wie­lu więź­niów nie ma żad­nej po­mo­cy z ze­wnątrz. Gdy ktoś jest za­trzy­ma­ny, to je­go ro­dzi­na czę­sto ury­wa z nim kon­takt. By­wa, że więź­nio­wie są za­trzy­my­wa­ni za drob­ne prze­wi­nie­nia. „Przy­kład? – opo­wia­da s. Oren­cja. — Py­tam, co zro­bi­łeś? — Ukra­dłem mę­skie san­da­ły są­sia­do­wi, któ­ry sprze­da­wał tak jak ja i prze­sta­wi­łem na swo­je sta­no­wi­sko. Sprze­da­łem je szyb­ko i do­brze, ale te­raz je­stem tu­taj. Zwy­kle spra­wa od za­trzy­ma­nia do wy­ja­śnie­nia trwa dłu­go”.

Zdję­cia z kuch­ni wię­zie­nia – stan kuch­ni przed pro­jek­tem. Zdję­cia mu­sia­ły być wy­ko­na­ne z ukry­cia, stąd ich sła­ba ja­kość.

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)