Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)

KUCHNIA DLA WIĘŹNIÓW

LICZBA PROJEKTU: 980 OSÓB

MIEJSCE: BAFOUSSAM, KAMERUN

NR PROJEKTU: 06/2016

Prze­ka­za­li­śmy do Kame­ru­nu 13 140,00 zł, aby wes­przeć ten pro­jekt. Dzien­na sta­ty­sty­ka zatrzy­ma­nych więź­niów w tym wię­zie­niu waha się od 900 do 980 osób.

Sio­stra Oren­cja Hele­na Żak ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Misjo­na­rek Apo­stol­stwa Kato­lic­kie­go (sio­stry pal­lo­tyn­ki) od 2004 roku pra­cu­je jako misjo­nar­ka w Kame­ru­nie, a od 2009 roku posłu­gu­je w mie­ście Bafo­us­sam. M.in. 2–3 razy w tygo­dniu pra­cu­je jako wolon­ta­riusz­ka w cen­tral­nym wię­zie­niu Bafo­us­sam. Zasięg jej dzia­ła­nia jest zróż­ni­co­wa­ny: ducho­wy, moral­ny, socjal­ny, opie­ka medycz­na, doży­wia­nie. Dotąd zor­ga­ni­zo­wa­no w wię­zie­niu m.in. kate­chu­me­nat i róż­ne gru­py modli­tew­ne (codzien­na modli­twa, Msze św., róża­niec, lek­tu­ra Pisma św., dro­ga krzy­żo­wa). Dzię­ki pomo­cy finan­so­wej z Cari­tas zdo­ła­no napra­wić dachy nad cela­mi wię­zien­ny­mi, zor­ga­ni­zo­wać han­gar dla odwie­dza­ją­cych, zmo­dy­fi­ko­wać sek­tor mło­do­cia­nych i kobiet. Obec­nie koniecz­ne pra­ce to remont kuch­ni, wymia­na zada­sze­nia nad kuch­nią, napra­wa trzech pie­ców z pale­ni­ska­mi, budo­wa kominów.

W wię­zie­niu warun­ki są wyjąt­ko­wo trud­ne: cele nie są więk­sze jak 3 na 5m. W celi miesz­ka 20–30 miesz­kań­ców. Racja żyw­no­ścio­wa to mała misecz­ka do jed­ne­go litra pojem­no­ści – goto­wa­na kuku­ry­dza okra­szo­na czer­wo­nym ole­jem albo kuku­ry­dza mie­lo­na ugo­to­wa­na na wodzie w posta­ci pap­ki z sosem sojo­wym. Racja jest prze­zna­czo­na na 24 godz. Wie­lu więź­niów nie ma żad­nej pomo­cy z zewnątrz. Gdy ktoś jest zatrzy­ma­ny, to jego rodzi­na czę­sto ury­wa z nim kon­takt. Bywa, że więź­nio­wie są zatrzy­my­wa­ni za drob­ne prze­wi­nie­nia. „Przy­kład? – opo­wia­da s. Oren­cja. — Pytam, co zro­bi­łeś? — Ukra­dłem męskie san­da­ły sąsia­do­wi, któ­ry sprze­da­wał tak jak ja i prze­sta­wi­łem na swo­je sta­no­wi­sko. Sprze­da­łem je szyb­ko i dobrze, ale teraz jestem tutaj. Zwy­kle spra­wa od zatrzy­ma­nia do wyja­śnie­nia trwa długo”.

Zdję­cia z kuch­ni wię­zie­nia – stan kuch­ni przed pro­jek­tem. Zdję­cia musia­ły być wyko­na­ne z ukry­cia, stąd ich sła­ba jakość.

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)

Naprawa kuchni w centralnym więzieniu w Bafoussam (Kamerun)