Budowa przedszkola w Maganzo Ushirombo (Tanzania)

BUDOWA PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 80 DZIECI

MIEJSCE: MAGANZO, TANZANIA

NR PROJEKTU: 05/2016

Sfi­nan­so­wa­li­śmy budo­wę przed­szko­la „Pro­myk nadziei” w Magan­zo Ushi­rom­bo w Tan­za­nii. Prze­ka­za­li­śmy do Tan­za­nii 39 150,00 zł. Pro­jekt „Pro­myk nadziei” obej­mu­je: budo­wę budyn­ku przed­szkol­ne­go z dwo­ma oddzia­ła­mi, poko­jem nauczy­ciel­skim, biu­rem i maga­zy­nem, oddziel­ną toa­le­tą oraz zaopa­trze­nie w wodę i zakup dwóch zbior­ni­ków. Przed­szko­le ma być szan­są co roku dla osiem­dzie­się­ciu dzie­ci. Sio­stry z misji w każ­dej gru­pie pla­nu­ją 40 uczniów, któ­rych zobo­wią­żą mie­sięcz­na nie­wiel­ką opła­tą do ure­gu­lo­wa­nia pen­sji pra­cy nauczy­cie­la i pani kuchar­ki (sprzą­ta­ją­cej).

Naj­bliż­sze przed­szko­le znaj­du­je sie w Kili­ma­he­wa, wio­sce odda­lo­nej o 2 km, gdzie czę­sto dzie­ci pozo­sta­ją bez opie­ki i w gru­pach po 100 osób. Sta­ty­stycz­nie w jed­nej rodzi­nie jest od 4 do 12 dzie­ci. W całej wio­sce na 2265 rodzin jest oko­ło 5500 dzie­ci, oprócz tego 143 sie­ro­ty z 76 rodzin, któ­rych rodzi­ce zmar­li w więk­szo­ści na AIDS. Sytu­acja finan­so­wa rodzin jest gene­ral­nie bar­dzo zła, gdyż nie ma w oko­li­cy pra­cy, któ­ra by przy­no­si­ła sta­ły dochód. Więk­szość ludzi utrzy­mu­je się z pra­cy na roli a dzie­ci mają obo­wią­zek pra­cy w polu i opie­kę nad młod­szym rodzeństwem.

Przedszkole w Maganzo Ushirombo (Tanzania)

Przedszkole w Maganzo Ushirombo (Tanzania)

Rodzi­ce pro­szą od dłuż­sze­go cza­su misjo­na­rzy o miej­sce edu­ka­cji dla ich dzie­ci. Dla­te­go do czę­ści prac budow­la­nych będą rów­nież oni zapro­sze­ni, aby przy­czy­ni­li się do powsta­nia tego dzie­ła. Rów­nież do przy­go­to­wa­nia mate­ria­łów budow­la­nych zosta­ną zapro­sze­ni wszy­scy para­fia­nie — tzn. do wypa­le­nia cegieł i przy­wie­zie­nia kamienia.

Ponad­to w ramach pomo­cy star­szym dzie­ciom, któ­re nie potra­fią czy­tać a są już wie­ko­wo za duże, by uczęsz­czać do przed­szko­la sio­stry na misji chcą popo­łu­dnia­mi pro­wa­dzić dla nich kurs czy­ta­nia i pisa­nia w tym samym budyn­ku przedszkolnym.