fbpx

Gabinet lekarski (Togo)

Prze­ka­za­li­śmy 23 000,00 zł na bu­do­wę szkol­ne­go ga­bi­ne­tu le­kar­skie­go w So­ko­de (To­go).

Miej­scem re­ali­za­cji pro­jek­tu pt. „W zdro­wym cie­le zdro­wy duch” — bu­do­wa szkol­ne­go ga­bi­ne­tu le­kar­skie­go bę­dzie Ze­spół Szkół Ka­to­lic­kich im. Św. Jo­se­phi­ny Ba­khi­ta w So­ko­dé, któ­ry dzia­ła od 2000 ro­ku i jest otwar­ty nie tyl­ko na dzie­ci z ro­dzin ka­to­lic­kich ale i dla dzie­ci in­nych wy­znań. W je­go skład wcho­dzi gim­na­zjum (10 klas), li­ceum (6 klas) i tech­ni­kum (9 klas). Szko­ła gro­ma­dzi 930 uczniów, 45 na­uczy­cie­li i 3 pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cji. Ca­ły kom­pleks to trzy bu­dyn­ki — je­den, w któ­rym miesz­czą się kla­sy gim­na­zjal­ne (8 klas), dru­gi bu­dy­nek, któ­ry gro­ma­dzi kla­sy li­ce­al­ne (6 klas) oraz dwie kla­sy gim­na­zjal­ne. W bu­dyn­ku trze­cim miesz­czą się kla­sy tech­ni­kum oraz se­kre­ta­riat, księ­go­wość, po­kój na­uczy­ciel­ski, po­kój dy­rek­to­ra oraz sa­la kom­pu­te­ro­wa. Do­dat­ko­wym bu­dyn­kiem jest nie­co star­szy par­te­ro­wy bu­dy­nek, w któ­rym mie­ści się sa­la lek­cyj­na oraz bi­blio­te­ka. Szko­ła po­mi­mo te­go, że ma już 16 lat, cią­gle po­trze­bu­je no­wych po­miesz­czeń, sprzę­tu czy po­mo­cy na­uko­wych.

Jed­ną z wie­lu po­trzeb jest ga­bi­net le­kar­ski, w któ­rym na po­moc mo­gli­by li­czyć ucznio­wie, któ­rzy źle się czu­ją. Oczy­wi­stą spra­wą jest to, że gdy jest się cho­rym, po­win­no się pójść do le­ka­rza. Tu­tej­sze re­alia są jed­nak in­ne. Tu­taj bar­dzo czę­sto ba­ga­te­li­zu­je się ozna­ki cho­rób czy już na­wet za­awan­so­wa­ne cho­ro­by. Do­my, w któ­rych miesz­ka­ją ucznio­wie są czę­sto ma­łe, wie­lo­oso­bo­we, nie­oświe­tlo­ne. Nie dba się za bar­dzo o zdro­wie a mo­że i w wie­lu przy­pad­kach nie dba się o zdro­wie, bo nie ma za co opła­cić wi­zy­ty le­kar­skiej czy póź­niej le­ków. Uczeń, któ­ry źle się czu­je, przy­cho­dzi do szko­ły, a wie­lo­go­dzin­ne sie­dze­nie w ław­ce, w prze­peł­nio­nej kla­sie spra­wia, że je­go stan zdro­wia po­gar­sza się i bar­dzo czę­sto ta­kie oso­by trze­ba od­wo­zić do szpi­ta­la. A ro­bią to na­uczy­cie­le czę­sto kosz­tem ko­lej­nych za­jęć lek­cyj­nych. Dla­te­go też nie­odzow­ną po­trze­bą jest wy­bu­do­wa­nie ma­łe­go ga­bi­ne­tu le­kar­skie­go, któ­ry bę­dzie słu­żyć pierw­szą po­mo­cą, po­da­niem środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych czy też kro­plów­ki, gdy­by za­szła ta­ka po­trze­ba. Pierw­sza po­moc w na­głych przy­pad­kach, któ­re nie na­le­żą do rzad­ko­ści, bę­dzie wte­dy na miej­scu.

Na zdję­ciach: pro­jekt bu­dyn­ku ga­bi­ne­tu.

Gabinet lekarski (Togo)

Gabinet lekarski (Togo)

Gabinet lekarski (Togo)