Gabinet lekarski (Togo)

GABINET LEKARSKI

LICZBA PROJEKTU: 1000 PODOPIECZNYCH

MIEJSCE: SOKODE, TOGO

NR PROJEKTU: 03/2016

Prze­ka­za­li­śmy 23 000,00 zł na budo­wę szkol­ne­go gabi­ne­tu lekar­skie­go w Soko­de (Togo).

Miej­scem reali­za­cji pro­jek­tu pt. „W zdro­wym cie­le zdro­wy duch” — budo­wa szkol­ne­go gabi­ne­tu lekar­skie­go będzie Zespół Szkół Kato­lic­kich im. Św. Jose­phi­ny Bakhi­ta w Soko­dé, któ­ry dzia­ła od 2000 roku i jest otwar­ty nie tyl­ko na dzie­ci z rodzin kato­lic­kich ale i dla dzie­ci innych wyznań. W jego skład wcho­dzi gim­na­zjum (10 klas), liceum (6 klas) i tech­ni­kum (9 klas). Szko­ła gro­ma­dzi 930 uczniów, 45 nauczy­cie­li i 3 pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji. Cały kom­pleks to trzy budyn­ki — jeden, w któ­rym miesz­czą się kla­sy gim­na­zjal­ne (8 klas), dru­gi budy­nek, któ­ry gro­ma­dzi kla­sy lice­al­ne (6 klas) oraz dwie kla­sy gim­na­zjal­ne. W budyn­ku trze­cim miesz­czą się kla­sy tech­ni­kum oraz sekre­ta­riat, księ­go­wość, pokój nauczy­ciel­ski, pokój dyrek­to­ra oraz sala kom­pu­te­ro­wa. Dodat­ko­wym budyn­kiem jest nie­co star­szy par­te­ro­wy budy­nek, w któ­rym mie­ści się sala lek­cyj­na oraz biblio­te­ka. Szko­ła pomi­mo tego, że ma już 16 lat, cią­gle potrze­bu­je nowych pomiesz­czeń, sprzę­tu czy pomo­cy naukowych.

Jed­ną z wie­lu potrzeb jest gabi­net lekar­ski, w któ­rym na pomoc mogli­by liczyć ucznio­wie, któ­rzy źle się czu­ją. Oczy­wi­stą spra­wą jest to, że gdy jest się cho­rym, powin­no się pójść do leka­rza. Tutej­sze realia są jed­nak inne. Tutaj bar­dzo czę­sto baga­te­li­zu­je się ozna­ki cho­rób czy już nawet zaawan­so­wa­ne cho­ro­by. Domy, w któ­rych miesz­ka­ją ucznio­wie są czę­sto małe, wie­lo­oso­bo­we, nie­oświe­tlo­ne. Nie dba się za bar­dzo o zdro­wie a może i w wie­lu przy­pad­kach nie dba się o zdro­wie, bo nie ma za co opła­cić wizy­ty lekar­skiej czy póź­niej leków. Uczeń, któ­ry źle się czu­je, przy­cho­dzi do szko­ły, a wie­lo­go­dzin­ne sie­dze­nie w ław­ce, w prze­peł­nio­nej kla­sie spra­wia, że jego stan zdro­wia pogar­sza się i bar­dzo czę­sto takie oso­by trze­ba odwo­zić do szpi­ta­la. A robią to nauczy­cie­le czę­sto kosz­tem kolej­nych zajęć lek­cyj­nych. Dla­te­go też nie­odzow­ną potrze­bą jest wybu­do­wa­nie małe­go gabi­ne­tu lekar­skie­go, któ­ry będzie słu­żyć pierw­szą pomo­cą, poda­niem środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych czy też kro­plów­ki, gdy­by zaszła taka potrze­ba. Pierw­sza pomoc w nagłych przy­pad­kach, któ­re nie nale­żą do rzad­ko­ści, będzie wte­dy na miejscu.

Na zdję­ciach: pro­jekt budyn­ku gabinetu.

Gabinet lekarski (Togo)

Gabinet lekarski (Togo)

Gabinet lekarski (Togo)