fbpx

Zakup kompletu maszyn do młyna w Mandamie (Kamerun)

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­ka­za­ła 42 686,84 zł na uru­cho­mie­nie mły­na w ka­to­lic­kiej mi­sji w Man­da­mie w pół­noc­nym Ka­me­ru­nie. Wio­ska usy­tu­owa­na jest na te­re­nie gó­rzy­stym, od­da­lo­na jest od naj­bliż­sze­go mia­sta 45 km. Li­czy oko­ło trzy ty­sią­ce miesz­kań­ców. Obec­nie funk­cjo­nu­ją tam tyl­ko dwa mły­ny na mą­kę, któ­re bar­dzo czę­sto by­wa­ją po­psu­te, nie ma w wio­sce śru­tow­ni­ka ani ma­szy­ny do mie­le­nia orzesz­ków. Lu­dzie tłu­ką, roz­bi­ja­ją ziar­no ręcz­nie, po­dob­nie jest z orzesz­ka­mi, któ­re tłu­ką na ma­sę po­trzeb­ną od so­sów.

Trój­ma­szy­no­wy młyn (śru­tow­nik, młyn na mie­le­nie mą­ki i ma­szy­na do mie­le­nia orzesz­ków) nie tyl­ko uła­twi ży­cie miesz­kań­ców wio­ski, ale i po­zwo­li rów­nież usa­mo­dziel­nić lo­kal­ną mi­sję ka­to­lic­ką. Bę­dzie wspar­ciem zwłasz­cza dla pro­wa­dzo­nych przez mi­sję dzieł, któ­ry­mi są: in­ter­nat dla dziew­cząt i przed­szko­le.

By za­in­sta­lo­wać ta­ki młyn, po­trze­ba wy­bu­do­wać bu­dy­nek i pod­łą­czyć in­sta­la­cję elek­trycz­ną.

Zakup kompletu maszyn do młyna w Mandamie (Kamerun)