Zakup kompletu maszyn do młyna w Mandamie (Kamerun)

MASZYNY DO MŁYNA

LICZBA PROJEKTU: 3 MASZYNY

MIEJSCE: MANDAMA, KAMERUN

NR PROJEKTU: 04/2016

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki prze­ka­za­ła 42 686,84 zł na uru­cho­mie­nie mły­na w kato­lic­kiej misji w Man­da­mie w pół­noc­nym Kame­ru­nie. Wio­ska usy­tu­owa­na jest na tere­nie górzy­stym, odda­lo­na jest od naj­bliż­sze­go mia­sta 45 km. Liczy oko­ło trzy tysią­ce miesz­kań­ców. Obec­nie funk­cjo­nu­ją tam tyl­ko dwa mły­ny na mąkę, któ­re bar­dzo czę­sto bywa­ją popsu­te, nie ma w wio­sce śru­tow­ni­ka ani maszy­ny do mie­le­nia orzesz­ków. Ludzie tłu­ką, roz­bi­ja­ją ziar­no ręcz­nie, podob­nie jest z orzesz­ka­mi, któ­re tłu­ką na masę potrzeb­ną od sosów.

Trój­ma­szy­no­wy młyn (śru­tow­nik, młyn na mie­le­nie mąki i maszy­na do mie­le­nia orzesz­ków) nie tyl­ko uła­twi życie miesz­kań­ców wio­ski, ale i pozwo­li rów­nież usa­mo­dziel­nić lokal­ną misję kato­lic­ką. Będzie wspar­ciem zwłasz­cza dla pro­wa­dzo­nych przez misję dzieł, któ­ry­mi są: inter­nat dla dziew­cząt i przedszkole.

By zain­sta­lo­wać taki młyn, potrze­ba wybu­do­wać budy­nek i pod­łą­czyć insta­la­cję elektryczną.

Zakup kompletu maszyn do młyna w Mandamie (Kamerun)