Wyposażenie szkoły w Kafue oraz salonu fryzjerskiego w Kabwe (Zambia)

WYPOSAŻENIE SZKOŁY I SALONU FRYZJERSKIEGO

LICZBA PROJEKTU: 50 ŁAWEK

MIEJSCE: ZAMBIA

NR PROJEKTU: 45/2023

Prze­ka­za­li­śmy 23 958 zł na zakup wypo­sa­że­nia szko­ły w Kafue oraz salo­nu fry­zjer­skie­go w Kabwe.

Chi­ku­pi Voca­tion Tra­ining Cen­tre to szko­ła zlo­ka­li­zo­wa­na w dziel­ni­cy Kafue we wspól­no­cie Chi­ku­pi. Insty­tu­cja ta kształ­ci 150 uczniów w ramach pię­ciu kur­sów: murar­stwo i tyn­ko­wa­nie, pro­jek­to­wa­nie, cię­cie i kra­wiec­two, rol­nic­two ogól­ne, obrób­ka meta­li oraz elek­try­ka. Kur­sy te są nie­zwy­kle istot­ne dla lokal­nych spo­łecz­no­ści, poma­ga­jąc oży­wić region oraz two­rząc szan­se na lep­sze życie dla wie­lu rodzin.

Aby szko­ła mogła jesz­cze lepiej funk­cjo­no­wać, potrze­bu­je więk­szej licz­by krze­seł i ławek szkol­nych. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom w wyso­ko­ści 10 878 zł zosta­ły zaku­pio­ne mate­ria­ły, z któ­rych powsta­ną nie­zbęd­ne meble. Do pra­cy zaan­ga­żo­wa­no absol­wen­tów szko­ły, co zapew­ni im zatrud­nie­nie oraz moż­li­wość wspar­cia swo­jej daw­nej placówki.

Dru­ga część pro­jek­tu doty­czy wspar­cia lokal­ne­go biz­ne­su, jakim jest salon fry­zjer­ski pro­wa­dzo­ny przez panią Mar­tę Mwan­zę w Kabwe. Pani Mar­ta przez dłu­gi czas sta­ra­ła się pro­wa­dzić dzia­łal­ność jako fry­zjer­ka, lecz pro­ble­my finan­so­we unie­moż­li­wi­ły jej stwo­rze­nie sta­bil­ne­go, w peł­ni wypo­sa­żo­ne­go salo­nu fry­zjer­skie­go. Jej pen­sja wystar­cza jedy­nie na zaspo­ko­je­nie pod­sta­wo­wych potrzeb rodzi­ny, w tym opie­ki nad mat­ką i pię­cior­giem dzieci.

Prze­ka­za­ne środ­ki w wyso­ko­ści 13 080 zł mają na celu wspar­cie roz­wo­ju salo­nu. Za te fun­du­sze zosta­ły zaku­pio­ne nie­zbęd­ne meble i sprzę­ty, aby salon mógł funk­cjo­no­wać jak naj­le­piej. Wypo­sa­że­nie obej­mie m.in. pro­stow­ni­ce do wło­sów, umy­wal­kę do mycia wło­sów, zestaw grze­bie­ni, lustro, ręcz­ni­ki oraz meble, takie jak krze­sła i pół­ki na prze­cho­wy­wa­nie arty­ku­łów do wło­sów. Dzię­ki temu salon będzie mógł zwięk­szyć swo­je moż­li­wo­ści, co przy­czy­ni się do wzro­stu zysków lokal­ne­go biznesu.

Wyposażenie szkoły w Kafue oraz salonu fryzjerskiego w Kabwe (Zambia)

Na zdję­ciu widzi­my ław­ki i krze­sła przy­go­to­wa­ne w ramach projektu.

Wyposażenie szkoły w Kafue oraz salonu fryzjerskiego w Kabwe (Zambia)

Na zdję­ciu widzi­my wła­ści­ciel­kę salo­nu fry­zjer­skie­go panią Mar­tę Mwan­za wraz z dyrek­to­rem szko­ły Col­lin­sem Mubanga.