Panele słoneczne dla szkoły podstawowej w Ejigbo (Nigeria)

SOLARY DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 700 UCZNIÓW

MIEJSCE: NIGERIA

NR PROJEKTU: 23/2024

Prze­ka­za­li­śmy 34 500 zło­tych na insta­la­cję pane­li sło­necz­nych dla szko­ły pod­sta­wo­wej w miej­sco­wo­ści Ejig­bo (Nige­ria).

Szko­ły na całym świe­cie wdra­ża­ją obec­nie sys­te­my ener­gii sło­necz­nej z wie­lu powo­dów. Ener­gia sło­necz­na jest czy­sta, eko­lo­gicz­na, nie­ogra­ni­czo­na i poma­ga znacz­nie obni­żyć rachun­ki. Dzię­ki niej szko­ły mogą stać się bar­dziej samo­wy­star­czal­ne i przy­ja­zne dla środowiska.

Uni­ty Scho­ol to szko­ła z inter­na­tem w Ejig­bo w sta­nie Osun, w któ­rej uczy się ponad 700 uczniów. W szko­le znaj­du­je się sprzęt dydak­tycz­ny, któ­ry bez dostę­pu do prą­du jest bez­u­ży­tecz­ny. Brak oświe­tle­nia unie­moż­li­wia uczniom naukę po zmro­ku, co nega­tyw­nie wpły­wa na ich wyni­ki w nauce. Ponad­to, szko­ła potrze­bu­je oświe­tle­nia ulicz­ne­go, aby ucznio­wie mogli bez­piecz­nie poru­szać się po tere­nie oraz orga­ni­zo­wać spotkania.

Pro­jekt insta­la­cji pane­li sło­necz­nych w Uni­ty Scho­ol to kolej­na ini­cja­ty­wa reali­zo­wa­na w tym rejo­nie przez Akin­mo­ly­ana Pete­ra. Tutaj moż­na zna­leźć wię­cej infor­ma­cji o innych pro­jek­tach, któ­re zor­ga­ni­zo­wał w ramach współ­pra­cy z naszą fundacją:

 

Na zdję­ciach szko­ła w miej­sco­wo­ści Ejigbo:

Panele słoneczne dla szkoły podstawowej w Ejigbo (Nigeria)
Panele słoneczne dla szkoły podstawowej w Ejigbo (Nigeria)
Panele słoneczne dla szkoły podstawowej w Ejigbo (Nigeria)
Panele słoneczne dla szkoły podstawowej w Ejigbo (Nigeria)
Panele słoneczne dla szkoły podstawowej w Ejigbo (Nigeria)