Konferencja prasowa – Misja medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Kiabakari, Tanzania, 2-15 listopada 2023 r.

Konferencja prasowa – Misja medyczna Polskiej Fundacji dla Afryki w Kiabakari, Tanzania, 2-15 listopada 2023 r.

Uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji: Lidia Sto­py­ra — spe­cja­list­ka cho­rób zakaź­nych, spe­cja­li­sta pedia­trii, pra­cu­je w Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­nym im. Ste­fa­na Żerom­skie­go w Kra­ko­wie, uczest­nicz­ka misji medycz­nych Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki 2018, 2019 na Mada­ga­ska­rze Woj­ciech Zię­ba – pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki Kon­takt: Mate­usz Gur­biel, tel. 12 357 65 26, fundacja@pomocafryce.pl https://pomocafryce.org/wp-content/uploads/2023/10/misja2023-light.mp4 1. Cele misji medycz­nej Misja odbę­dzie się w przy­chod­ni Blessed […]

Gabinet lekarski (Togo)

GABI­NET LEKARSKI

LICZ­BA PROJEKTU:
1000 PODOPIECZNYCH

MIEJ­SCE:
SOKO­DE, TOGO

NR PRO­JEK­TU: 03/2016

Obora w Subuki (Kenia)

OBO­RA PRZYSZKOLNA

LICZ­BA PROJEKTU:
150 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
SUB­U­KI, KENIA

NR PRO­JEK­TU: 40/2019